Presentation

Nya möjligheter i Sundbyberg

Publicerad 29 januari 2016

Helen Winsjansen Stenmark och Monica Vesterlund Olsson hos Sundbybergs stad.
Helen Winsjansen Stenmark och Monica Vesterlund Olsson hos Sundbybergs stad.
I Sundbyberg ses skolutveckling som en ständigt pågående process och en del av ett systematiskt kvalitetsarbete. Det är ett synsätt som kommer såväl elever som lärarkår till gagn, inte minst för att medarbetarna tar tillvara den kontinuerliga och omfattande kompetensutvecklingen.

Då förstelärartjänsterna infördes i Sverige 2012 begrundade förvaltningschefen Svante Tolf samt Monica Vesterlund Olsson, verksamhetschef för grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och Kunskapscentrum i Sundbyberg hur den nya strukturen skulle kunna gynna skolutvecklingen på alla kommunens läroverk, inte bara i de skolor där den aktuella försteläraren är verksam. Svaret löd ”ämneskonferenser” och visade sig vara ett långsiktigt sätt att bidra till undervisningskvaliteten i kommunen.
– Vi valde förstelärare som är särskilt skickliga i sina ämnen och som var villiga att leda andra lärare i ett utvecklingsarbete. Vi ställde tydliga krav och har sedan våren 2013 bedrivit ämneskonferenser utifrån ett gemensamt kompetenskalendarium för hela kommunen, säger Monica.

Konkreta effekter på utveckling
Helen Winsjansen Stenmark är legitimerad gymnasielärare i svenska och religion och Sundbybergs förstelärare i just svenska. Hon berättar att Sundbyberg avsätter tid och utrymme för kommunövergripande samarbete mellan lärare för att utveckla undervisningen.
– De olika ämneskonferenserna har grund i aktuell forskning och kompetensutvecklar Sundbybergs lärare på ett sätt som konkret utvecklar deras undervisning. Därutöver bidrar konferenserna till större likvärdighet mellan undervisningen och en samsyn inom kommunen vad gäller bedömning av elever.

Kraftig expansion
Sundbyberg expanderar kraftigt och det satsas mycket på skolväsendet, så kommunen har ett stort rekryteringsbehov av lärare på alla nivåer. Båda poängterar att det finns en helhetssyn på lärarnas arbetssituation och vardag som också medför höga förväntningar på utvecklingen.
– Vi vill att både elever och lärare ska ha tilltro till sin förmåga och sin framtid. Genom den skolutveckling som sker skapas förutsättningar för att lärarna ska bidra med en undervisning av högsta kvalitet. Alla elever har rätt till en A-undervisning i alla ämnen och i alla årskurser, avslutar de.

Sundbybergs stad
Sundbyberg – Sveriges minsta kommun till ytan – är samtidigt den snabbast växande med över 40 000 invånare. Sundbyberg ligger nära Stockholm och har tillgång till alla allmänna kommunikationer. Du tar dig enkelt till Sundbyberg med cykel, buss, spårvagn, tunnelbana, pendeltåg och till och med de regionala tågen stannar vid stadens station.

Sundbybergs stad
Östra Madenvägen 4

172 92 Sundbyberg
Tel: 08-706 80 00
E-post: kommunstyrelsen@sundbyberg.se
www.sundbyberg.se

www.sundbyberg.se