Stark värdegrund i idéburen skola

Publicerad 29 januari 2016
Text: Cristina Leifland

Marika Markovits, direktor för Stadsmissionens skolstiftelses skolor. Foto: Alexander Mahmoud
Marika Markovits, direktor för Stadsmissionens skolstiftelses skolor. Foto: Alexander Mahmoud
En brett förankrad värdegrund som omfattar såväl kunskapsmål som elevernas personliga och sociala utveckling är grundbulten i Stadsmissionens skolstiftelses skolor.
Direktor Marika Markovits tar med sig värderingar från den idéburna skoltraditionen i sitt uppdrag i Skolkommissionen.

Det var i våras som regeringen tillsatte en skolkommission som under två år ska arbeta fram förslag för att höja resultaten och öka kvaliteten och likvärdigheten i den svenska skolan. Kommissionen har ett brett urval av ledamöter från olika verksamhetsområden och väntas komma med sin första delrapport i vår. Som direktor för Sveriges största idéburna skolstiftelse menar Marika Markovits att det är viktigt att se till helheten.
– Vi måste värna alla tre perspektiv när vi talar om skolan. Kunskapsmålen kan inte separeras från elevernas personliga och sociala utveckling. Däremot kan åtgärderna som krävs skilja sig åt. En personlig reflektion är att varje enskild lärare har ett stort ansvar för elevernas kunskapsutveckling, men när det gäller elevernas personliga och sociala utveckling så kan inte lärarna lösa det själva, utan detta arbete måste ske i team ute på skolorna, säger hon.

Demokratiska värderingar
Marika Markovits framhåller att det finns en stark tradition i Sverige att införliva demokratiska värderingar och fokusera på den personliga utvecklingen i den svenska skolan. Inom den idéburna, icke vinstdrivande skolan är detta särskilt tydligt.
– Hela folkbildningsrörelsen vilar på grundsynen att eleverna inte bara ska bli något utan även någon. Friskolereformen på 1990-talet hade ju som främsta syfte att skapa förutsättningar för alternativa pedagogiska visioner, men detta har tyvärr hamnat i skuggan av debatten om vinster, säger hon.
Stockholms Stadsmission har drivit skolverksamhet sedan 1857 och driver idag en folkhögskola, yrkeshögskola, sfi, de sex Grillska gymnasierna samt en gymnasiesärskola. Totalt går 2300 studerande i Stadsmissionens skolstiftelses olika skolor. Värdegrunden styr såväl det dagliga arbetet som mål och strategier i alla delar av organisationen.
– Vår vision är ett socialt hållbart samhälle, där alla har lika värde och rättigheter och där den enskilde har makt att forma sitt liv. Skolmiljön och pedagogiken ska spegla detta och vi arbetar med att stärka elevernas samhällsengagemang och det sociala entreprenörskapet, vi gör kraftfulla satsningar på elevhälsa och strävar efter mångfald i elevmixen, säger Marika Markovits och tillägger:
– Vi ser med oro på den ökade segregationen i Sverige och hur allt högre murar mellan människor påverkar samhällskittet. Detta är, tillsammans med de försämrade kunskapresultaten, den mest angelägna frågan för den svenska skolan idag.