Etikettarkiv: AcadeMedia

Lärarna stannar – ett kvitto att lita på

Jens Eriksson, chef för AcadeMedias gymnasiesegment. Foto: Johan Marklund
Jens Eriksson, chef för AcadeMedias gymnasiesegment. Foto: Johan Marklund

Som norra Europas största privata utbildningsföretag har AcadeMedia ett stort ansvar att bidra till den svenska skolans utveckling. Det menar Jens Eriksson, chef för AcadeMedias gymnasiesegment. Systematiskt kvalitetsarbete och en öppen dialog med andra aktörer är viktiga redskap i arbetet.

AcadeMedia är verksamt inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning i Sverige, Norge och Tyskland. Företaget driver 141 gymnasieskolor spridda över hela landet, med sammanlagt över 132 000 elever.
– Det finns många fördelar med vår storlek. Vi har resurser att arbeta långsiktigt och uthålligt och ett brett dataunderlag för att säkerställa kvaliteten. Med storleken följer också ett samhällsansvar. Därför arbetar vi väldigt transparent och i ständig dialog med andra aktörer, både offentliga och privata. Vi bidrar med allt från statistik och förfinade mätmetoder till att ta emot ett stort antal lärarstudenter från universitet och högskolor, säger Jens Eriksson.

Lära av varandra
Det systematiska kvalitetsarbetet är i ständigt fokus på AcadeMedia. Viktiga delar är att jämföra olika enheters elevresultat och utifrån dessa se vad som fungerar i praktiken, och att inspireras av goda exempel.
– Det kollegiala lärandet är en stor del av vårt kvalitetsarbete. Vi har 3 500 medarbetare i gymnasieskolan och tack vare det kan vi fånga upp impulser från många olika håll, hitta och sprida goda exempel, och skapa en positiv utveckling för hela koncernen, säger Jens Eriksson.
En del i gymnasiets gemensamma strategier är Närvarolyftet, en systematisk modell som erbjuder stöd till huvudmän och skolor. Projektet ska på ett strukturerat sätt mäta elevernas frånvaro och analysera vilka framgångsfaktorer som finns på skolor där närvaron är hög.
– Skolan är en komplex verksamhet, men en sak är uppenbar – eleverna måste delta i undervisningen för att lära sig något. Ett problem i Sverige är att frånvaron ökar. Inom ramen för Närvarolyftet processleds våra skolor i att etablera en systematisk närvarokultur. Vi börjar med ett makroperspektiv och samlar in data och aktuell kunskap och kokar sedan ner detta till detaljnivå, där vi lyfter framgångsexempel. Det kan i vissa fall röra sig om så enkla åtgärder som nya morgonrutiner med korridorcoacher och frukost på skolan eller sättet eleverna ska sjukanmäla sig, säger Jens Eriksson.

”Som ett modernt utbildningsföretag gör vi vårt yttersta för att medarbetarna ska trivas och vilja stanna kvar”

Attraherar kompetens
En stor utmaning för den svenska skolan är kompetensförsörjningen. Sektorn präglas av en hög personalomsättning och enligt SKL behövs 187 000 nya lärare fram till 2031. Jens Eriksson framhåller att kompetensutveckling, starka professionella nätverk och tydliga karriärvägar för lärare med bland annat chefs- och mentorprogram är viktiga inslag för att attrahera och behålla personal. I kraft av sin storlek kan AcadeMedia också erbjuda alternativa jobb inom koncernen för den som vill pröva något nytt.
– Som ett modernt utbildningsföretag gör vi vårt yttersta för att medarbetarna ska trivas och vilja stanna kvar, fast kanske i en annan funktion eller på en annan skola. Vi har lyckats få ner personalomsättningen, nu flyttar medarbetarna i större utsträckning inom koncernen istället.
Digitalisering är också avgörande för att lösa kompetensförsörjningen, menar Jens Eriksson. Han betonar att det inte handlar om att ersätta lärare med laptops, utan att effektivisera exempelvis administration så att resurser kan läggas på undervisningen istället. Digitala verktyg i undervisningen kan ge eleverna nya perspektiv och hjälper ofta eleverna att omsätta idéer i text och bild.
– Digitalisering ger också möjlighet till högkvalitativ fjärrundervisning i smala ämnen som endast ett fåtal elever vill läsa eller där det råder lärarbrist. Det ger fantastiska möjligheter att stärka utbildningen och öka valfriheten. Det gäller att utnyttja digitalisering klokt.

Harvard på svensk mark?
Jens Eriksson framhåller att friskole­sektorn har bidragit till en större mångfald och att nytänkande är en del av friskolornas arv.
– Många friskolor grundades för att fylla ett speciellt behov och har verkligen vitaliserat skolsektorn. Tyvärr har debatten ibland varit förenklad och politiserad. Friskolor utgör 20 procent av gymnasierna i Sverige och det är orimligt att de ibland får bära hela ansvaret för de fallande resultaten. Jag hoppas att detta synsätt är på väg att ändras och att vårt viktiga bidrag synliggörs. Idag är systemet ofta till friskolornas nackdel och det finns mycket kvar att göra för att skapa likvärdiga villkor mellan kommunala skolor och friskolor.
Inför framtiden vill Jens Eriksson gärna se ett ökat internationellt samarbete.
– Nästa steg är att Sverige blir en del av den internationella utbildningsvärlden. Skolsverige är ganska slutet och utländska aktörer skulle kunna bidra på ett väldigt positivt sätt. Tänk vad spännande om Harvard eller MIT slog upp portarna i Sverige!

AcadeMedia

Idag har AcadeMedia totalt 141 gymnasieskolor från Ystad till Luleå under följande namn:

• Designgymnasiet
• Didaktus
• Drottning Blankas Gymnasieskola
• Framtidsgymnasiet
• Hagströmska Gymnasiet
• Hermods Gymnasium
• Internationella hotell- och restaurangskolan
• Klara Teoretiska Gymnasium
• LBS Kreativa Gymnasiet
• NTI Gymnasiet
• Plusgymnasiet
• Praktiska Gymnasiet
• ProCivitas Privata Gymnasium
• Rytmus Musikgymnasium

Ett tydligt uppdrag gynnar alla

Charlotta Björklund, rektor på Drottning Blankas gymnasieskola Helsingborg och Jens Levin, skolchef. Foto: Lars Jansson
Charlotta Björklund, rektor på Drottning Blankas gymnasieskola Helsingborg och Jens Levin, skolchef. Foto: Lars Jansson

Vid Drottning Blankas gymnasieskolor står det personliga engagemanget och det mänskliga mötet i fokus, en inställning som präglar verksamheterna hela vägen från elever till skolledning. Det skapar en trygg och inspirerande lärmiljö med bättre resultat som följd.

På Prästgatan i Helsingborg, bara ett par hundra meter från centralstationen och marinan, ligger en av AcadeMedias 23 Drottning Blanka gymnasieskolor. Här är det personliga engagemanget i fokus och hela verksamheten drivs utifrån mantrat ”Det är viktigt för mig att det går bra för dig”, något som rektor Charlotta Björklund attraherades av redan innan hon kom till skolan.
– Drottning Blanka har ett koncept som verkligen lockar mig. När jag sökte och fick min tjänst här i augusti 2018 blev jag oerhört väl mottagen och det är tydligt vilken vision vi arbetar efter, vilka förväntningar som finns och vilket uppdrag jag har. Det märks tydligt att man är en del av både AcadeMedia och Drottning Blanka, vilket är väldigt positivt.

Tillgänglighet är ett nyckelord
Hon poängterar att eventuella frågetecken snabbt reds ut och att det är lätt att få stöd vid behov. Det följs upp av skolchefen Jens Levin, som även han axlade sin roll i augusti förra året, men som arbetat inom AcadeMedias organisation tidigare, bland annat som rektor.
– AcadeMedia är en utmärkt arbetsgivare som prioriterar kvalitetsutveckling och som ger den frihet och den tillit som krävs för att man ska kunna utföra sitt uppdrag. Tillgänglighet är för oss ett nyckelord, som också det förankras i skolans mantra – känner man att omgivningen genuint bryr sig om hur det går för en tenderar man också att prestera bättre.

academedia_Drottning BlankaPodden

Bidrar till skolutvecklingen
Ett led i arbetet med tillgänglighet är Drottning Blanka-podden, där huvudman för skolorna diskuterar olika aktuella ämnen för såväl skolväsendet i stort som för Drottning Blanka i synnerhet. Syftet är att informera på ett intressant och öppet sätt, skapa engagemang och ge möjlighet till delaktighet.
– Vi vill inte bara vara passagerare på utvecklingsresan, vi vill bidra. Ett exempel är resiliensprojektet, där vi har utbildat personal på alla våra skolor för att kunna hjälpa eleverna att hantera vardagen och sina motgångar. Det är oerhört värdefullt, inte minst med tanke på den utbredda upplevda psykiska ohälsan, betonar de.

Här kan du söka lediga tjänster hos AcadeMedia


Här växer du som pedagog

Från vänster: Pauline Liljegren, förstelärare, Emma Blomdahl, förstelärare, Viveca Johansson, förstelärare och Jennie Arpfjord, rektor.
Från vänster: Pauline Liljegren, förstelärare, Emma Blomdahl, förstelärare, Viveca Johansson, förstelärare och Jennie Arpfjord, rektor.

Klara gymnasieskolor kännetecknas av universitetsförberedande studier med ett starkt socialt engagemang. Vid Klara Teoretiska i Göteborg förstärks detta fokus av ett framgångsrikt förstelärararbete som både gett kollegialt mervärde och mycket goda resultat bland eleverna.

Klara Teoretiska gymnasium i Göteborg påbörjade som många andra skolor sitt kollegiala lärande med matematiklyftet. Under arbetet märkte medarbetarna tydligt att det kollegiala lärandet var något som kom alla på enheten till gagn, vilket blev startskottet till en organisation där pedagogiska verktyg och mervärde finns i centrum.
– Vi arbetar med skolutveckling oberoende av ämne och låter varje enskild pedagog anpassa processer och metoder utifrån sin specifika aktivitet och sitt ämne. Det är verkligen positivt att vi har de förutsättningar som krävs för att på allvar förändra skolan, och där har vi AcadeMedia att tacka för mycket. Det är en organisation med fokus på skolkvalitet och korta beslutsvägar med stora utvecklingsmöjligheter, betonar Jennie Arpfjord, rektor vid Klara Teoretiska i Göteborg.

Visar allt bättre resultat
Alla lärare på skolan deltar i de lärgrupper som leds av förstelärarna, vilket ger en god spridningseffekt och en utvecklingskultur där även eleverna är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat genom tydlig återkoppling och utvärdering av undervisningen.
– Arbetet med lärgrupper har pågått i två år och mätningarna av hur nöjda eleverna är med undervisningen ökade med hela 17 procent från 2018 till 2019. Det är ett fantastiskt resultat, säger försteläraren Viveca Johansson, som varit med och byggt upp gymnasieskolan nästan från starten.

Rustar för en värld av möjligheter
Klara Teoretiska kännetecknas av sin inriktning mot universitetsförberedande studier med socialt engagemang, vilket bland annat innebär samarbeten med närliggande universitet och högskolor, undervisning där eleverna förbereds för studier på högre nivå, volontärpraktik på samhällsprogrammet och ett språkcafé där eleverna träffar nyanlända för att öva språk.
– Detta är dock ett arbete som bedrivs inom alla ämnen. Att lära sig se sambanden mellan det humanistiska och det naturvetenskapliga gör att man blir rustad för en värld av möjligheter, vilket skapar de förutsättningar som krävs för att växa som person, avslutar Viveca.

Här kan du söka lediga tjänster hos AcadeMedia

AcadeMedia

AcadeMedias gymnasiesegment arbetar utifrån visionen ”Vi leder utvecklingen av framtidens gymnasieskolor”.
Totalt driver AcadeMedia 141 gymnasieskolor. Drottning Blanka består av 23 skolor på orterna Borås, Falkenberg, Falun, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kristianstad, Kungsbacka, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uddevalla, Varberg och Örebro. Klara Teoretiska består av 10 gymnasieskolor varav fem i Stockholm och övriga i Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö och Sundsvall.

www.drottningblanka.se
www.klaragymnasium.se
www.academedia.se

Lediga tjänster: utbildning.academedia.se/jobba-hos-oss/Spännande utmaningar och samhörighet vid Rytmus

Ulrika A. Rosén, förstelärare, pianopedagog, pianist och körledare, och Pernilla Nordberg, IKT-pedagog och lärare i svenska och engelska på Rytmus i Stockholm.
Ulrika A. Rosén, förstelärare, pianopedagog, pianist och körledare, och Pernilla Nordberg, IKT-pedagog och lärare i svenska och engelska på Rytmus i Stockholm.
Rytmus gymnasieskolor genomsyras av en utpräglad strävan mot utveckling och förbättring. Skolorna drivs av AcadeMedia och åtnjuter därmed det stora nätverkets fördelar i form av kvalitetstänk och ekonomisk stabilitet utan att för den sakens skull förlora sin personlighet.

Martin Thuvesson, rektor på Rytmus i Malmö. Foto: Thorleif Robertsson
Martin Thuvesson, rektor på Rytmus i Malmö. Foto: Thorleif Robertsson
Rytmus är Sveriges största musikgymnasium och har ett flertal högskoleförberedande profiler och alternativ för ungdomar, oavsett om de har siktet inställt på ett konstnärligt yrke eller på fortsatta studier inom andra områden.
– Musiken är i centrum hos oss och det skapar en unik stämning och kultur. De lärare som söker sig hit har ofta ett starkt kulturintresse och vill verka inom en sådan kontext, berättar rektor Martin Thuvesson vid Rytmus i Malmö.
Martin är själv utbildad musiklärare och undervisade på Rytmus i flera år innan han blev erbjuden rollen som rektor. Han betonar att det som alltid har kännetecknat skolan är det engagemang och det framåtdriv som finns hos både elever och lärare.
– Jag har arbetat på Rytmus i Malmö i sju av de nio år som skolan har funnits och här har alltid funnits en känsla av att allt är möjligt. Det är alltid kort väg mellan tanke och utförande och även om vi naturligtvis följer relevanta styrdokument har vi ingen huvudman med politisk styrning och blir därmed mindre känsliga för lokala politikers nyckfullhet, vilket ger en bra grund för ett långsiktigt tänk. Det är en av styrkorna med att vi drivs av AcadeMedia – som skola är vi helt fristående, men vi är uppbackade av en stabil koncern och har möjligheten till utbyte med övriga Rytmusenheter. Vi får vara små, fast med det stora nätverkets fördelar.

Unik kollegial stämning
Rytmus finns idag på fem orter och det täta samarbetet mellan de olika skolorna återspeglas i en enligt Martin unik kollegial stämning och ett inspirerande kollegialt lärande. Skolorna har även ett uttryckligt fokus på fortbildning och utveckling och till syvende och sist är målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna.
– Vi har satsat på kollegialt lärande i många år och det är ett arbete som pågår kontinuerligt. Förutom gemensamma fortbildningsdagar där vi har stöd av AcadeMedia har vi mandat och utrymme för att anlita andra föreläsare och utbildare. Det finns en bra balans mellan individens och verksamhetens behov. Och återigen – ingenting är omöjligt.

Mötet med Rytmus – ett riktigt lyckokast
Vid Rytmus i Stockholm arbetar Ulrika A. Rosén, förstelärare, pianopedagog, pianist och körledare, och Pernilla Nordberg, IKT-pedagog och lärare i svenska och engelska. Båda berättar om hur det första mötet med Rytmus var oerhört inspirerande, spännande och härligt och visade sig bli ett riktigt lyckokast.
– Musik har varit ett stort intresse ända sedan barndomen och har löpt som en röd tråd genom hela min utbildning och senare mitt yrkesliv. Då jag flyttade till Stockholm 2004 blev jag rekommenderad att kontakta Rytmus, vilket jag strax därpå gjorde och det har jag aldrig ångrat. Det är helt fantastiskt att få vara i den här miljön – det är en arbetsplats med största engagemang, hjärta och själ och vi möter varje ny utmaning på ett kreativt och engagerat vis, säger Ulrika, som betonar att det inte har gått en dag under de senaste 13 åren på Rytmus som hon inte har upplevt att hon har utvecklats på någon front.
– Jag växer varje dag – här finns resurser, vilja och stöd och så länge man är intresserad finns här möjligheten att lära sig mer och få nya utmaningar. För mig visar det på ett tydligt ansvarstagande, en noggrannhet och en omsorg från Rytmus och AcadeMedias sida.

Öppen dialog och lyhördhet
Pernilla beskriver det lite skämtsamt som en förälskelse då hon började arbeta på skolan. Hon hade tidigare arbetat både kommunalt och på friskolor, men blev ändå glatt överraskad av den stimulerande miljön på Rytmus.
– Vårt arbete genomsyras av lyhördhet och en öppen dialog som jag tror kommer sig av att vi möts genom musiken. Det är oerhört spännande att få uppleva ett sådant nära utbyte och det ger otroligt mycket tillbaka vad gäller den egna utvecklingen. Det är en helhet – ju bättre lärare och elever förstår varandra, desto mer kan vi pedagoger lära oss av eleverna, och desto bättre förutsättningar kan vi ge dem.
Liksom Martin uppskattar hon i synnerhet den samhörighet som finns mellan Rytmusenheterna, inte minst på grund av att hon själv har ett starkt engagemang i skolutvecklingsfrågor.
– För mig som pedagog är det centralt att också vidareutveckla och förbättra skolan, och mitt intresse har bemötts på ett mycket positivt sätt, bland annat genom att jag kunnat avsätta del av min arbetstid åt att arbeta som IKT-pedagog. Det har satsats resurser på att vi ska kunna främja digitalisering och pedagogisk implementering av IKT. Det har gått fort, och det är en spännande utveckling, avslutar Pernilla.

AcadeMedia och Rytmus Sverige

www.academedia.se

AcadeMedia är Nordens största utbildningsföretag, vi har förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar över hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, vi har också kontor i Göteborg.


www.rytmus.se

Rytmus startades i Stockholm 1993 som en av Sveriges första friskolor och finns idag även i Göteborg, Malmö, Norrköping och Örebro. 2017 startas en skola även i Borlänge. Idag är Rytmus landets största musikgymnasium med över 1 000 musikelever.

AcadeMedia och Rytmus Sverige
Adolf Fredriks kyrkogata 2
Box 213
101 24 Stockholm
Tel. vxl: 08-794 42 00
E-post: info@academedia.se
www.academedia.se
www.rytmus.se

Elevfokuserade beslut utgör grunden för en framgångsrik gymnasieskola

Anneli Hammarberg, verksamhetschef och utbildningsdirektör på AcadeMedia.
Anneli Hammarberg, verksamhetschef och utbildningsdirektör på AcadeMedia.
Gymnasieskolans främsta framgångsfaktorer är, enligt Anneli Hammarberg, verksamhetschef och utbildningsdirektör på AcadeMedia, att möta varje elev utifrån dess individuella förutsättningar och behov. Konsekvent och långsiktig ledning och styrning är också viktigt.

– Gymnasieskolan är en långsam och processtyrd organisation som involverar många människor. En framgångsrik gymnasieskola är därför beroende av ett långsiktigt utvecklingsarbete med ett tydligt fokus på flera års sikt. Genom att alltid ha elevfokus och sätta varje elevs behov främst i beslutsfattandet så faller mycket annat naturligt på plats, säger Anneli Hammarberg, som sedan 1981 är lärare i svenska, religion och historia och har arbetat både på högstadiet, gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Hon har arbetat som skolledare i olika former sedan 1993 och blev 2009 verksamhetschef och utbildningsdirektör på AcadeMedia.

Tydligt ansvar behövs
Hon efterlyser en tydlighet vad gäller ansvaret för gymnasieskolan där den huvudman som utses tar ett helhetsansvar. I dagsläget har kommunerna huvudansvaret, men staten lägger sig i mycket och Anneli Hammarberg vill att kommunerna ska få mer förtroende att driva gymnasieverksamheten utifrån sin kännedom om de lokala behoven.
– Gymnasieskolornas driftsform är egentligen inte det centrala, det viktiga är att vi har en mångfald av olika skolor med olika styrkor. Samtidigt har de privata aktörerna bidragit till en sund konkurrenssituation på den svenska gymnasiemarknaden, vi motiverar alla huvudmän att spetsa sitt erbjudande gentemot elever och lärare, säger Anneli Hammarberg.
AcadeMedias gymnasieskolor arbetar konsekvent med att vara ledande vad gäller kvalitet, attraktivitet, effektivitet och innovation, det genomsyrar all verksamhet. Målsättningen är att lärare ska våga vara oliktänkande och prova nya metoder i sitt yrke.

Stärker samverkan
– Vi utvecklar våra gymnasieskolor utifrån femårsplaner, just nu med mycket fokus på att utveckla digitaliseringen i klassrumsundervisningen genom att testa digitala metoder som ger eleverna fler verktyg för inlärning på ett sätt som även kan stärka deras motivation. Vi arbetar också med att stärka den likvärdiga betygssättningen och bedömningen och med att stärka den förebyggande elevhälsan genom en närmare samverkan mellan lärare och elevhälsopersonal, säger Anneli Hammarberg.
Långsiktiga och tydliga satsningar på lärare är, enligt Anneli Hammarberg, det bästa sättet att utveckla professionen. Det är viktigt att lärare känner sig trygga i vilket mandat och vilka långsiktiga förutsättningar de har för att kunna göra ett bra jobb.
– De statliga lönesatsningarna skulle få betydligt bättre effekt med ett långsiktigt perspektiv. Det krävs för att lärare ska kunna känna sig trygga med dem. Kontinuerliga satsningar får betydligt bättre effekt än punktinsatser, säger hon.