Etikettarkiv: Grillska Gymnasiet

Utbildningens förmåga att stärka individen

Marina Malmqvist, vd på Stadsmissionens Skolstiftelse. Foto: Robin Benigh / Stockholms Stadsmission
Marina Malmqvist, vd på Stadsmissionens Skolstiftelse. Foto: Robin Benigh / Stockholms Stadsmission

Utgångspunkten för Stadsmissionens Skolstiftelse är värder­ingen om alla människors lika värde. Visionen är att Stiftelsen genom utbildning kan bidra till ett mänskligare samhälle. Här är man övertygad om att utbildning verkligen gör skillnad, både för individen och för samhället i stort.

– Vi uppmuntrar våra elever och lärare till aktivt ansvarstagande och engagemang i samhället. Vi vill rusta våra studerande med såväl goda kunskaper som en tro på sig själva och sin egen förmåga, säger Marina Malmqvist, vd på Stadsmissionens Skolstiftelse. På så sätt bidrar vi till ett bättre samhälle, år efter år. Med sex gymnasieskolor i Mälardalen som går under namnet Grillska Gymnasiet och en folkhögskola samt en yrkeshögskola, är Stadsmissionens Skolstiftelse en av Sveriges största idéburna utbildningsaktörer, med totalt 3 000 elever.

”Vi är övertygade om att utbildning skapar bättre förutsättningar för individen och minskar utanförskapet i samhället”

Arbetar integrerat
Stiftelsens viktigaste målsättning är att få ännu fler elever att fullfölja sina gymnasiestudier och ta examen.
– Vi är övertygade om att utbildning skapar bättre förutsättningar för individen och minskar utanförskapet i samhället, vilket är en angelägen fråga på nationell nivå idag. Vi arbetar med en gemensam pedagogisk modell för att öka våra elevers möjligheter till framgångsrikt lärande. Där är det viktigt att skapa en lärmiljö som baseras på tillit och goda pedagogiska relationer, och där alla individer ska komma till sin rätt, känna sig sedda och bekräftade och få möjlighet till lärande i en trygg miljö. Hos oss arbetar elevhälsoteamen integrerat med lärarlagen, utifrån gemensamma förebyggande strategier kring exempelvis hälsofrågor och elevnärvaro, säger Marina Malmqvist.

Samverkan med Star for Life
Stadsmissionens Skolstiftelse samarbetar bland annat med organisationen Star for Life, vars satsning Motivationslyftet stöttar elevernas självkänsla, välmående och prestation. De har även kompetensutvecklat alla sina medarbetare enligt Motivationslyftets metod.
– Vi ger även alla våra elever en genomtänkt introduktion och följer därefter noga deras kunskapsutveckling och närvaro, och vi bryr oss om hur eleverna mår och utvecklas under sin studietid.
Stiftelsen är också i ett partnerskap med forskningsinstitutet RISE.
– Tillsammans bedriver vi forskningsprojekt i skärningspunkten mellan utbildning, lärande och digitalisering, säger Marina Malmqvist.

Grillska Gymnasiet – idéburna skolor med humanism i fokus

Paulina Crescentini, Gustav Lorenz, Erika Bosta och Ellen Westerståhl på Grillska Gymnasiet.
Paulina Crescentini, Gustav Lorenz, Erika Bosta och Ellen Westerståhl på Grillska Gymnasiet.
Grillska Gymnasiet är en del av Stadsmissionens Skolstiftelse, som är en idéburen skolstiftelse som vill bidra till att eleverna får en tro på sig själv, på varandra och på framtiden. Att inspirera eleverna till att nå sin fulla potential genom utbildning, utveckling och trygghet är en grundläggande drivkraft. Här genomsyras all verksamhet av det personliga mötet, kompetens, stolthet, nytänkande och resultat.

– Det känns bra att Grillska Gymnasiet har ett långsiktigt perspektiv i allt som görs och att allt eventuellt överskott alltid går tillbaka in i verksamheten. Här involveras vi lärare i verksamhetsutvecklingen, det finns tid avsatt för pedagogiskt utvecklingsarbete och skolledningen prioriterar att ta del av våra förbättringsförslag och idéer. Det främjar ett dynamiskt arbetssätt som utvecklar både lärare och elever, säger Gustav Lorenz, lärare i idrott och hälsa, digitalt skapande och historia samt förstelärare med inriktning mot lärande och pedagogik på Grillska Gymnasiet i Sundbyberg, stiftelsens minsta skola med 130 elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Han uppskattar särskilt skolans ambition att ständigt utveckla verksamheten. Eleverna får exempelvis regelbundet möjlighet att utvärdera lektioner, vilket ger lärarna tillgång till direkt feedback på deras pedagogiska insats.

Värderingsstyrd idéburen stiftelse
– Jag har tidigare arbetat både på friskolor och kommunala skolor, men kände att jag verkligen hamnat rätt när jag började arbeta här för fyra år sedan. Här får jag arbeta för en idéburen stiftelse vars grundvärderingar överensstämmer med mina. Här är dessutom avstånden mellan elever, lärare och skolledning små, rektorerna är verkligen involverade och synliga i den dagliga verksamheten, säger Paulina Crescentini, lärare i samhällskunskap och ung företagsamhet samt förstelärare med inriktning mot socialt entreprenörskap och samhälls­engagemang.
I hennes försteläraruppdrag ingår bland annat att leda sociala projekt som skolans elever involveras i ett par gånger per år. Eleverna har exempelvis fått välja en välgörenhetsorganisation som de ville stödja genom att laga mat och baka bröd som såldes på en marknad i Sundbyberg. Den typen av satsningar är viktiga på Grillska Gymnasiet, det är ett konkret exempel på hur stiftelsens humanitära grundvärderingar manifesteras. Ett annat exempel på hur värderingarna genomsyrar allt som görs är den gemensamma stiftelsedagen.
– Det är en givande och inspirerande dag för alla stiftelsens medarbetare som i regel genomförs varje år. Senast bjöd dagen på goda möten med kollegor från de andra skolorna, flera lärorika föreläsningar, en kreativ workshop och inspirationspass med koppling till våra värden, berättar Paulina.
– Jag gillar att lärarna verkligen strävar efter att synliggöra och se varje elev utifrån ett individuellt perspektiv. Vi får ett jättebra stöd och individuell feedback i samtliga ämnen och det känns bra att gå på en liten skola där man är igenkänd av de flesta, säger Ellen Westerståhl, som går andra året på restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning mot bageri och konditori.

Starkt samhällsengagemang och trygg skolmiljö
– Jag befinner mig mycket ute i verksamheten och alla är alltid välkomna till mig med frågor och funderingar. Det är viktigt att skapa en miljö där det är högt i tak och som främjar egna initiativ. Vi arbetar i team för att ständigt utveckla undervisningen och skolan säger Erika Bosta, rektor på skolan.
På Grillska Gymnasiet präglar stiftelsens värdegrund och värdeord i hög grad vardagen. Arbetssätten, skolutvecklingen, samverkan mellan de sex Grillska gymnasieskolorna på olika orter i Mälardalen och den dagliga undervisningen genomsyras på olika sätt av ett starkt samhällsengagemang, att tillsammans skapa en trygg och lugn skolmiljö och att stärka elevernas självförtroende, vilket ofta gör att de blommar ut i sin kunskapsinhämtning.
– Vi återkommer ständigt till det humanistiska och medmänskliga perspektivet. Resultat är en av våra grundvärderingar, men för oss innebär resultat mycket mer än ett fullständigt slutbetyg. Det handlar också om att ge varje elev förutsättningar att utvecklas som människor under sina år gymnasieår, säger Erika Bosta.

Grillska Gymnasiet
Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen skola utan vinstsyfte som vill erbjuda utbildning för alla. Grillska Gymnasiet är en del av Stadsmissionens Skolstiftelse, som utbildar unga och vuxna i Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Örebro, Stockholm och Sundbyberg. Totalt studerar 2 400 studerande på stiftelsens skolor. Skolan är medlem i Idéburna skolors riksförbund.
www.grillska.se
www.stadsmissionen.se/skola


www.grillska.se

Mycket att vinna med stark värdegrund

Marina Malmqvist, vd för Stadsmissionens Skolstiftelse. Foto: Maria Ottoson
Marina Malmqvist, vd för Stadsmissionens Skolstiftelse. Foto: Maria Ottoson
På Stadsmissionens Skolstiftelse är man övertygad om att en stark vision och ett tydligt värdegrundsarbete leder till hållbara och förbättrade resultat. Här vill man vara med och skapa en mänskligare skola för ett mänskligare samhälle.

Marina Malmqvist, vd för Stadsmissionens Skolstiftelse, har lång erfarenhet inom utbildning. Hon har arbetat som såväl rektor och verksamhetschef som skolutvecklare och chefsutbildare. Marina berättar att hon drivs av att bidra till att få människor att växa, organisationer att utvecklas och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling. Hon är i grunden starkt engagerad i värdegrunds- och medarbetarfrågor.
– En tydlig värdegrund sätter tonen för hela verksamheten och definierar vår syn på människan och samhället. Värdegrunden utgör basen för hur vi möter varandra och för hur vi tar oss an det dagliga arbetet. Den kopplas till de mål vi sätter och de strategier vi använder oss av för att nå vår vision, berättar Marina som har arbetat i skolstiftelsen sedan februari 2016.
Stadsmissionens Skolstiftelse verkar för att likvärdig utbildning ska vara tillgänglig för alla. Med vuxenutbildning och sex gymnasieskolor under namnet Grillska Gymnasiet är de en idéburen skola som vill vara ett komplement till kommunala och privata skolaktörer.

Värdegrund som plattform för utveckling
Marina tror att skolor har mycket att vinna på att arbeta kring en bärande idé.
– Vi vill erbjuda en lärandemiljö präglad av respekt och som utgår från det personliga mötet, kompetens, stolthet, nytänkande och resultat. Med dessa uttalade värden har medarbetarna något att utgå ifrån i sitt arbete, oavsett om det gäller lektionsupplägg, kollegialt lärande eller skolutveckling. Det skapar en gemensam plattform för både elever och medarbetare.

Verklighetsanknuten utbildning
Marina menar att en värdegrundsbaserad verksamhet behöver ta avstamp i både ett elev- och ett medarbetarperspektiv och den behöver ha anknytning till samhället i stort.
– För att utforma utbildningar som är nytänkande och anpassade för samhällets utveckling är det viktigt att se skolan som en del av en större helhet. I våra skolor vill vi uppmuntra till samhällsengagemang och vi arbetar hälsofrämjande för att ge våra ungdomar bästa förutsättningar för att nå sina mål och därmed kunna bygga sitt eget liv och på sikt även bidra till ett mänskligare samhälle.