Etikettarkiv: Kristianstad

Samarbete och kvalitet i Kristianstad

Tony Ivarsson och Annika Löfgren, rektorer på Christian 4:s gymnasium i Kristianstad. Foto: Daniel Larsson
Tony Ivarsson och Annika Löfgren, rektorer på Christian 4:s gymnasium i Kristianstad. Foto: Daniel Larsson

I över 20 år har Christian 4:s gymnasium i Kristianstad lockat elever och lärare med sin kreativa och samarbetsinriktade skolmiljö. Idag sker nya, spännande satsningar, både här och inom skolan generellt i hela kommunen.

Christian 4:s gymnasium, eller kort och gott C4, har sedan starten i mitten av 90-talet haft estetisk profil. Under detta läsår har de befintliga inriktningarna på Estetiska programmet: Bild och formgivning, Estetik och media, Musik samt Teater kompletterats med spetsutbildning i musik i samverkan med Musikhögskolan i Malmö. Dessutom har det tillkommit två helt nya program: Handels- och administrationsprogrammet samt Hotell- och turismprogrammet.
– Vi skapar en större bredd genom att erbjuda yrkesförberedande program vid sidan av de högskoleförberedande programmen. Det är ett sätt att möta behovet av fler gymnasieplatser nu när elevkullarna växer. Att expandera C4 är en viktig del av visionen för de kommunala skolorna, berättar Annika Löfgren, som är en av gymnasiets två rektorer och har ansvar för de nya programmen.

Nya program i höst
I höst blir utbudet på C4 ännu bredare, när de Naturvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga programmen med estetisk profil drar igång. Till att börja med blir det två små klasser med 15 elever vardera och elevantalet kommer sedan att utökas successivt.
De nya programmen kommer även att erbjuda estetiska ämnen, handel eller turism som individuella val och blir på så sätt välintegrerade i C4:s övriga verksamhet. Det blir kommunens första satsning på SA- och NA-program med estetisk profil. Annika Löfgren och hennes kollega Tony Ivarsson, som är rektor för Estetiska programmet på C4, ser framför sig hur de olika programmen kommer att samverka och skapa nya impulser på skolan.
– C4 har en lång tradition av samarbete över program- och ämnesgränserna. Det är en av de stora fördelarna här, att man tar tillvara alla chanser som finns för att samverka med varandra och tänka nytt tillsammans. Lärarna jobbar ofta gemensamt i olika typer av ämnesöverskridande projekt, där de olika ämneskompetenserna berikar varandra. Det är ett sätt att undervisa och utnyttja varandras kompetens som föder nya idéer och som både lärare och elever uppskattar mycket, säger Tony Ivarsson.
Annika håller med och tillägger:
– Vi tummar inte på kvaliteten på något av programmen. De har sin specifika inriktning, men det kollektiva lärandet höjer allas kompetens och är väldigt inspirerande. Dessutom avlastas lärarna på ett positivt sätt när de kan arbeta tillsammans.

Kraftsamling för skolan
I Kristianstad kommun påbörjas nu en kraftsamling för samtliga kommunala skolor på såväl grundskole- som gymnasienivå för att möta dagens och framtidens utmaningar. Inte minst står digitalisering och det systematiska kvalitetsarbetet i fokus. Bland annat kommer satsningen ”Framgångsrik undervisning” som tar ett samlat grepp för att höja elevernas måluppfyllelse och öka likvärdigheten i skolan. Satsningen är bred och utgår från de enskilda skolornas identifierade behov.
– Det händer väldigt mycket i skolorna i Kristianstads kommun just nu. Vi får stark stöttning av huvudmannen och det systematiska kvalitetsarbetet är verkligen i fokus i såväl grundskolan som gymnasiet och integrerat i allt vi gör. En viktig fråga är att lärare ska ha en rimlig arbetsbelastning, säger Annika.

Populär skola
Christian 4:s gymnasium är en populär skola, både att arbeta på och bland eleverna. Många ungdomar reser från andra kommuner för att gå här och när C4 rekryterar är intresset bland lärare stort. Den kreativa andan, det öppna klimatet och starka gemenskapen mellan personal och elever uppskattas. Därför har C4 haft lätt att hitta högkvalificerade lärare, som i sin tur gör skolan ännu mer attraktiv. Annika och Tony ser nu fram emot att fortsätta att utveckla skolan och välkomna nya kullar till befintliga och kommande program.
– Med sitt utökade programutbud blir C4 också en god representant för Kristianstads kommun, som har ett väldigt rikt kulturliv och långa anor som handelsplats. Kristianstad är dessutom centrum för turism i hela norra Skåne, säger Tony.
– Kultur, handel och turism är det som knyter ihop våra program och genom sitt sätt att interagera med samhället i stort blir nu undervisningen på C4 ännu mer relevant och spännande.

Här hittar du alla våra lediga jobb. Vill du vara med och göra skillnad?

Kristianstads kommun

I Kristianstad kommun finns fem kommunala gymnasieskolor som erbjuder de flesta nationella program och inriktningar. Gymnasieskolorna samarbetar med högskolor och universitet i bland annat Kristianstad, Lund och Malmö, samt med såväl det lokala som det nationella näringslivet. I kommunen sker nu en stor satsning på skolan med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet. Här finns många spännande karriärmöjligheter för dig som är lärare!

Läs mer på: www.kristianstad.se

Framgångsrik undervisning ska öka måluppfyllelse och likvärdighet

Mattias Olsson, skolchef i Kristianstad.
Mattias Olsson, skolchef i Kristianstad.

– Målet är att kunna stötta alla elever i att nå längre än de redan gör, säger Mattias Olsson, skolchef i Kristianstad. Här sjösätts nu insatsen Framgångsrik undervisning som syftar till att höja elevernas måluppfyllelse och öka likvärdigheten genom en än bättre undervisning.

Under våren inleds insatsen Framgångsrik undervisning i Kristianstad. Ett initiativ som rör alla skolor i kommunen och omfattar en rad olika områden som till exempel satsningar på digitalisering och nyanländas lärande.
– En av våra största utmaningar är elevernas måluppfyllelse. Vi har jämförelsevis ganska goda resultat men ser hos många elever en potential att kunna utvecklas ännu mer. Då talar jag om både de som kämpar för att nå grundläggande mål och elever som är högpresterande. Vi ser en utvecklingspotential i att kunna stötta alla elever i att nå längre än de faktiskt gör. Framgångsrik undervisning är en viktig del av den strävan, säger Mattias Olsson.
För att kunna lyckas fullt ut menar han att det är viktigt att lämna projekttanken bakom sig.
– Att öka måluppfyllelse och likvärdighet måste vara ett varaktigt arbete som pågår kontinuerligt och genomsyrar hela verksamheten.

Kartläggning
Insatsen utgår från skolans identifierade behov.
– Utgångspunkten, som vi till dags dato har arbetat med i hälften av våra gymnasieskolor, är Kärnan som är en modell för att värdera och skatta vad som händer i klassrummet.
Modellen har tagits fram i samarbete med olika aktörer, till exempel högskola och universitet, där syftet varit att identifiera ett antal kvalitetsdimensioner som kartläggningen i klassrummen kan utgå ifrån. Kartläggningen med efterföljande analys ska sedan utgöra ett viktigt underlag i varje skolas arbete med att utveckla undervisningen.
Mattias Olsson har varit skolchef i Kristianstad i sju år. Ambitionen är att kartläggningarna om ytterligare sju år visar på en större likvärdighet och måluppfyllelse i samtliga skolor.
– Om sju år hoppas jag att varje ungdom som går ut en gymnasieskola i Kristianstad gör det med ett godkänt slutbetyg, en gymnasieexamen, i handen.

Lagarbete och gemenskap lockar lärare till Kristianstad

Eva Johansson, lärare i samhällskunskap och historia, Tony Ivarsson, rektor och Camilla Herrlin, förstelärare på Christian 4:s gymnasium. Foto: Daniel Larsson
Eva Johansson, lärare i samhällskunskap och historia, Tony Ivarsson, rektor och Camilla Herrlin, förstelärare på Christian 4:s gymnasium. Foto: Daniel Larsson
På Christian 4:s gymnasium i Kristianstad kan en lektion i engelska bedrivas på stadens konsthall och aktuella samhällsfrågor ge upphov till att eleverna skapar en fotoutställning. Kreativiteten och det välfungerande samarbetet inom lärarlaget har gjort skolan till en populär arbetsplats.

Flera av lärarna på Christian 4:s gymnasium i Kristianstad reser ganska långt för att komma till sitt jobb och passerar flera kommungränser på vägen.
– Det är ett fint bevis för vår höga trivselfaktor här. Trots den goda arbetsmarknaden för lärare och möjligheter att få jobb nära hemmet känner många att det är värt att pendla just hit, säger Tony Ivarsson, rektor på Christian 4:s gymnasium i Kristianstad.
Skolans huvudbyggnad, med anor från folkskoletiden, står ståtligt mitt i centrala Kristianstad. Huset är inbjudande i sig men framför allt är det stämningen innanför väggarna som lagt grunden till skolans goda renommé. Hela verksamheten präglas av en öppenhet. Här lägger man vikt vid att skapa goda relationer, till och mellan eleverna såväl som inom personalgruppen.

Välkomnar spontanbesök
Det var det som lockade hit läraren Eva Johansson som undervisar i kurser inom samhällskunskap och historia. Hon gillar att alla på skolan så genuint värnar om gemenskapen. Själv tar hon exempelvis ofta en kaffe och småpratar med både kollegor och elever i skolans kafeteria. Det är de där naturliga mötena som hon uppskattar och värderar högt. Dörren till hennes arbetsrum står så gott som alltid på vid gavel och hon får ofta spontanbesök.
– Jag vill vara tillgänglig för eleverna. Den ömsesidiga tillit vi får gentemot varandra gynnar inte bara trivseln utan även själva undervisningen. Eleverna har förtroende för mig och det gör det lättare att nå ut med kunskap och få dem intresserade av att lära sig mer, säger Eva Johansson.
Den kommunala gymnasieskolan, i dagligt tal kallad C4, erbjuder fyra inriktningar på det Estetiska programmet vilka är bild- och formgivning, estetik och media, musik samt teater. Nytt för 2018 är dessutom att skolan startar spetsutbildning i musik i samverkan med musikhögskolan i Malmö.
Den kreativa andan på skolan är påtaglig. I verkstäderna och ateljéerna har eleverna ofta pågående projekt även efter lektionstid. Likaså skolans musiklokaler används flitigt för allt från klassiskt musicerande till att repa med rockband. Samtidigt är den teoretiska prägeln tydlig och samtliga program på skolan är högskoleförberedande.

Samarbeten och växelverkan
På Christian 4:s gymnasium samarbetar lärarkollegorna tätt tillsammans. Ett studiebesök på Kristianstads konsthall kopplades exempelvis nyligen ihop med lektioner i engelska då eleverna fick till uppgift att översätta texterna intill verken. I undervisningen väver man även in aktualiteter i samhället.
– I samband med metoo-uppropet lät vi de frågorna gå som en röd tråd genom vår verksamhet. Ämnet togs upp i samhällskunskapen och kopplades ihop med foton, tecknade bilder och filmer som eleverna presenterade i en utställning, säger Camilla Herrlin, förstelärare på Christian 4:s gymnasium.
På samma sätt har lokalpolitiska förslag om tiggeriförbud inspirerat till diskussioner om demokrati på skolan vilket följts upp med besök på en utställning om romernas liv ur ett historiskt perspektiv.
– Vi gillar samarbeten och process­tanken. Lärare som vill jobba för sig själva i ett slutet klassrum passar inte så bra in här, säger rektor Tony Ivarsson.
Och den där speciella samarbetstanken och pigga omvärldsbevakningen tycks många uppskatta. Eva Johansson handledde nyligen en lärarkandidat som studerade vid Malmö högskola och var bosatt ganska långt från Kristianstad. Han gjorde ingen hemlighet av att han först känt viss besvikelse över att hans verksamhetsförlagda utbildning förde med sig så mycket restid, men ändrade efterhand sin inställning helt.
– Han var så nöjd, sa att det hade gett honom så mycket att få vara med oss på den här skolan. Det är lätt att bli hemmablind och därför kul att bli påmind om hur bra vi har det, säger Eva Johansson.

Kristianstads kommun
I Kristianstad finns fem kommunala gymnasieskolor som erbjuder de flesta nationella program och inriktningar. Gymnasieskolorna samarbetar med högskolor och universitet i bland annat Kristianstad, Lund och Malmö samt med både det lokala och nationella näringslivet. Många gymnasieelever får möjlighet till internationella utbyten.

Kontakt:
Mattias Olsson
skolchef i Kristianstad
E-post: mattias.olsson@kristianstad.se
www.kristianstad.se

Så ska drömarbetsgivaren vara

Mattias Olsson, gymnasiechef i Kristianstad. Foto: Privat
Mattias Olsson, gymnasiechef i Kristianstad. Foto: Privat

Arbetsgivare som erbjuder en bra lön och som fokuserar på gott ledarskap är mest populära i gymnasielärares ögon. Tidningen Framtidens Karriär – Gymnasielärare hör med en av landets gymnasiechefer hur man kan tillmötesgå de önskemålen.

Bra lön och god löneutveckling toppar listan över de faktorer som gymnasielärare tycker kännetecknar en attraktiv arbetsgivare. Det visar en undersökning som tidningen Framtidens Karriär – Gymnasielärare låtit göra bland ett slumpvist urval av gymnasielärare. Mattias Olsson, gymnasiechef i Kristianstad, är inte överraskad över resultatet.
– Det är självklart att gymnasielärare vill och ska få betalt för sitt viktiga och komplexa uppdrag. I jämförelse med andra yrken och branscher i samhället tycker jag att lönerna borde höjas ytterligare även om utvecklingen varit förhållandevis god på sistone.

Bra lönenivå
I Kristianstad har man lyckats hålla lönenivån bland lärare på en bra nivå. Mattias Olsson ser även positivt på möjligheten att inom skolans värld kunna premiera särskilda uppdrag eller engagemang med ekonomiska medel. Han menar att den ökade lönespridningen inom lärarkåren varit av godo på så sätt att lönen numera bättre speglar individuella arbetsinsatser. Att ett bra jobb märks i lönekuvertet.
Även bra ledarskap är en faktor som gymnasielärare värdesätter högt hos en arbetsgivare. Åtta av tio av de som besvarat enkäten anger att det är viktigt. Mattias Olsson har full förståelse för det. För lärare är det framför allt rektorn man har i åtanke, tror han. Det pedagogiska ledarskapet har kommit mer och mer i fokus i takt med att förväntningarna på skolan och läraruppdraget förändrats med tiden.
– Här har vi inom förvaltningen en viktig roll för att se till så att rektorerna får utrymme för att leda och stödja lärarna. Det handlar inte bara om att rekrytera de bästa skolledarna utan även att skapa en bra organisation. Även den mest kompetenta rektorn gör mycket liten nytta om hen inte får de rätta förutsättningarna för att verkligen ägna sig åt sin viktiga uppgift som pedagogisk ledare, säger Mattias Olsson.

Vilka av följande faktorer kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom gymnasieskolan?

1 Bra lön/löneutveckling
2 Bra ledarskap
3 Bra team/arbetskamrater
4 Möjlighet att påverka din arbetssituation
5 Bra psykisk arbetsmiljö (minskad stress, mental press etc.)
6 Att kunna ägna sig mer åt undervisning
7 Bra fysisk arbetsmiljö (lokaler, ljudnivå, luft)
8 Flexibel och mindre reglerad arbetstid
9 Mindre administration
10 Motiverade/intresserade elever
11 Mindre klasser
12 Bra karriär- och utvecklings­möjligheter
13 Förenklad dokumentation
14 Annat