Framgångsrik elevhälsa kräver samverkan och kvalitetsuppföljning

Publicerad 13 februari 2019
Text: Annika Wihlborg

Catharina Högström, chef för elevhälsa i Sandvikens kommun.
Catharina Högström, chef för elevhälsa i Sandvikens kommun.
En välfungerande elevhälsa är en viktig stödfunktion och en förutsättning för att kunna skapa en lärmiljö där både elever och skolpersonal kan trivas och må bra. Elevhälsa är en resurs som finns där för att stötta såväl pedagoger som elever med främjande och förebyggande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Alla på skolan har ett gemensamt uppdrag i att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
– Elevhälsa är en viktig stödfunktion för såväl elever som pedagoger och övrig skolpersonal. Elevhälsans professioner har en värdefull spetskompetens och har samtidigt ett brett främjande och förebyggande uppdrag på organisations-, grupp- och individnivå, säger Catharina Högström, chef för elevhälsa i Sandvikens kommun.
Hon påminner om att elevhälsan även bör fungera som en stödfunktion för skolledningen, exempelvis i samband med beslutsfattande som kräver expertkompetens från skolpsykologer och skolsköterskor.

Underlättar prioritering
En utmaning i elevhälsoarbetet är att tydliggöra uppdraget och att arbeta med det främjande och förebyggande arbetet på organisations-, grupp- och individnivå. Ytterligare en utmaning är, enligt Catharina Högström, att introducera ett systematiskt kvalitetsarbete för att kunna följa upp de insatser som genomförs.
– Eftersom elevhälsans uppdrag är så brett finns det många fördelar med att tydliggöra vårt viktigaste uppdrag. Det gör det till exempel lättare att prioritera rätt och veta vad vi ska fokusera på. En långsiktig strategisk planering för det främjande och förebyggande arbetet kan också underlätta. Det är också viktigt att elevhälsans utgångspunkt är det salutogena perspektivet, alltså att man utgår från friskfaktorer när man planerar elevhälsoarbetet och resonerar kring elevers lärande och hälsa. Det ingår även i elevhälsans roll att hålla sig uppdaterad om de senaste forsknings­resultaten, säger Catharina Högström.

Utvärdera på kommunnivå
Hon betonar att mer resurser till elevhälsan inte per automatik innebär att arbetet blir mer effektivt. Minst lika viktigt är att analysera arbetssätten för att komma fram till om man får den effekt man har tänkt sig.
– En avgörande framgångsfaktor för elevhälsa är att hitta en fungerande samverkan inom elevhälsoteamet, annars är det lätt hänt att varje profession verkar i sitt eget stuprör. Jag tycker också att man med jämna mellanrum behöver lyfta blicken och utvärdera elevhälsoarbetet på kommunnivå och analysera skillnader och likheter med det man ser på skolnivå, säger Catharina Högström.