Presentation
Pearson Assessment

Kan upptäcka psykisk ohälsa tidigt

Publicerad 11 februari 2020
Parvin Yazdani, legitimerad psykolog och försäljnings- och marknadschef och Alexander Engdahl, legitimerad psykolog och produktspecialist på Pearson Assessment.
Parvin Yazdani, legitimerad psykolog och försäljnings- och marknadschef och Alexander Engdahl, legitimerad psykolog och produktspecialist på Pearson Assessment.

På motsvarande sätt som skolsköterskan med jämna mellanrum kollar elevers fysiska hälsa kan även den psykiska hälsan systematiskt screenas med generella test. Då kan tidiga stadier av psykisk ohälsa fångas upp och åtgärder sättas in i tid.

– Vi har två nylanserade test som kan användas som screeningsverktyg på hela skolklasser. De kan fånga upp både individuella elevers mående och hur gruppen som helhet fungerar. På det sättet kan man även hitta mer strukturella faktorer på en skola, berättar Parvin Yazdani, legitimerad psykolog och Pearson Assessments försäljnings- och marknadschef.
Hälsofrämjande och förebyggande arbete har traditionellt varit viktigt i skolans värld. Sveriges Kommuner och Regioner har i flera rapporter ansett att elevhälsovården har behov av att arbeta mer preventivt inom området psykisk ohälsa.
–Skolpsykologer har länge använt skattningsskalor såsom Beck’s för att få en uppfattning av den psykiska hälsan hos elever, snarare än för traditionell diagnostisk utredning som dessa skalor kan användas för, hos exempelvis BUP.

Screeningstest
Ett av de nya testen är den svenska versionen av Behavior Assessment System for Children, Third Edition – BASC-3.
– Det utgörs av skattningsskalor som genom att integrera information och perspektiv från eleven, lärare och föräldrar ger en både bred och djup förståelse för olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga. Fördelen med BASC-3 är att det belyser både svårigheter och styrkor hos barnet, förklarar Alexander Engdahl som är legitimerad psykolog och arbetar som produktspecialist på Pearson Assessment.
En styrka hos BASC-3 är att det också fångar upp hur relationen mellan en elev och omgivningen är, vilket är viktigt för att förstå hur barnet fungerar och mår i skolan.
– Det är ett instrument som tittar på specifika företeelser i en skolkontext, till exempel mobbningsbeteenden, tillit och attityd till läraren. Man får en bra bild av hur relationen ser ut för barnet, säger Parvin Yazdani.
Ett annat användbart test är Raven’s 2, som är ett icke-verbalt test som ger en snabb och bra uppskattning av generell begåvning hos barn och vuxna.
– Raven’s 2 testar bland annat uppfattning av och uppmärksamhet på visuella detaljer, slutledningsförmåga, förmåga att tänka logiskt och abstrakt samt visuell och spatial förmåga, berättar Alexander Engdahl vidare.

Många fördelar med generella test
En fördel med Raven’s 2 är att det går att administrera både i grupp och individuellt, vilket öppnar upp för större möjlighet till screening inom området.
– Vi ser stora vinster med att skolorna kan börja jobba mer med screeningar. Testen är smidiga att genomföra och ger bra stöd i bedömningen av elever. Bland fördelarna finns att kunna upptäcka psykisk ohälsa på ett tidigt stadium och därigenom kunna undvika att elever exempelvis blir hemmasittande, samt hjälpa de som redan stannar hemma från skolan. I vissa fall kan en underliggande depression vara grunden till det som kan uppfattas som “lathet”, konstaterar Parvin Yazdani.
Utöver BASC-3 och Raven’s 2 finns ett flertal andra test som kan vara användbara i en screeningsituation.
– Ett av dessa är CCC-2, Children’s Communication Checklist – Second Edition, där barn och ungdomar screenas för språksvårigheter som kan störa de kommunikativa färdigheterna. Testet består av en checklista som utifrån olika skalor bedömer elevens färdigheter. Med hjälp av de resultaten kan de fånga upp elever, alltifrån de som kan behöva lite extra hjälp till de som behöver genomgå en mer omfattande utredning.

Jobbar gärna närmare elevhälsoteamen
I samband med att dessa test nu finns tillgängliga så har Pearson Assessment inlett ett projekt som syftar till att de tillsammans med representanter från olika elevhälsoteam bättre ska förstå de förutsättningar som dessa jobbar utifrån.
– Målet är att vi ska se vilka verktyg som används i skolan och hur vi kan hjälpa till att utveckla dessa och kanske även kunna vara behjälpliga i nästa steg, när screeningresultaten väl finns. Det handlar mycket om att förstå hur vi kan utveckla de nu tillgängliga screeningverktygen på bästa sätt så att de underlättar för elevhälsoteamen. I det projektet välkomnar vi nya deltagare från olika elevhälsoteam; det är bara att höra av sig till oss, uppmanar Alexander Engdahl.

Pearson Assessment

Pearson Assessment är marknadsledande inom psykologiska och språkliga test. Våra test används framförallt inom vård, skola och rekrytering. Vi utvecklar och publicerar svenska, norska och danska versioner av de internationellt mest kända och använda psykologiska testen. Ett exempel är Wechslerskalorna för bedömning av kognitiva funktioner hos barn och vuxna. På våra plattformar Q-interactive och Q-global finns nu flera digitaliserade test. Nya test i år är Raven’s 2, en helt ny version av matristestet för uppskattning av generell begåvning, samt BASC-3, ett omfattande instrument för kartläggning av barn och ungas känslo- och beteendemässiga problematik.

Pearson Assessment
E-post: info.se@pearson.com
Tel: 08-619 76 00
www.pearsonassessment.se