Presentation

Målmedveten satsning i Gävle

Publicerad 13 februari 2019
Tanja Hellgren, Tobias Winterliv, Lotta Dotzauer-Pettersson och Anette Vestlund i Gävle kommun. Foto: Pernilla Wahlman
Tanja Hellgren, Tobias Winterliv, Lotta Dotzauer-Pettersson och Anette Vestlund i Gävle kommun. Foto: Pernilla Wahlman

Stort fokus på likvärdighet, kollegialt lärande och tydlighet utmärker grundskolan i Gävle kommun.
Här arbetar man handfast och målmedvetet för att stärka lärarrollen och höja elevernas resultat.

I Gävle kommun pågår flera parallella satsningar inom grundskolan. Syftet är att vända fallande resultat och att ge lärare de verktyg de behöver för att lyckas i sin profession. Tonvikten ligger på att genomföra förändringar som verkligen fungerar och där alla medarbetare är delaktiga i förändringsprocessen.
– Det händer mycket inom grundskolan i Gävle och vi lärare ses som en viktig resurs för att utveckla skolan. Utveckling och förändring måste få ta tid och rektorerna är nu mer måna om att vi ska hinna befästa nya utvecklingsområden. Det har gett ett lugnare arbetsklimat och det märks att alla strävar åt samma håll, menar förstelärarna Anette Vestlund och Lotta Dotzauer-Pettersson.

Kulturstudie som utmanar
Ett stort projekt som initierades i början av höstterminen är kulturstudien, som utarbetats i samarbete med Högskolan Dalarna. Rektorer och biträdande rektorer från samtliga kommunala grundskolor ska under innevarande läsår besiktiga varandras skolor, för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för kollegialt lärande och större likvärdighet. Goda exempel lyfts fram, samtidigt som utvecklingsområden identifieras. Projektet är halvvägs igenom, berättar Tobias Winterliv, rektor för Lillhagen rektorsområde.
– Vi har stort fokus på att följa upp och dokumentera så att projektet verkligen leder till utveckling av verksamheten som en del i ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi måste våga ställa frågan – är det vi gör bra, ger det verkligen önskat resultat?
Tanja Hellgren, biträdande rektor i Solängen rektorsområde, tycker att kulturstudien redan har gett resultat.
–Det har varit väldigt positivt. Vi har fått ett mer samstämmigt tänkande kring det systematiska kvalitetsarbetet och många goda idéer utifrån.
Hon får medhåll av Lotta Dotzauer-Pettersson.
– På min skola upplevde vi verkligen att vi fick uppmuntran och blev stärkta i vår yrkesroll. Det är ett jättebra sätt att arbeta för att utveckla skolan tillsammans med alla medarbetare, säger hon.
Ett annat sätt att stärka lärare i professionen och skapa likvärdighet är PUB, Planering, undervisning och bedömning. Konceptet syftar till att förtydliga förväntningarna på eleverna genom att skolorna har en gemensam tolkning av styrdokument och kursplaner.
Förstelärare har i PUB, liksom i andra sammanhang i Gävle kommun, en viktig roll genom att leda mycket av arbetet. För ett år sedan gjorde kommunen en ingående översyn av förstelärarnas roll och förtydligade och konkretiserade den.

Roligt leda utveckling
Lotta och Anette är exempel på det. Anette är klasslärare i årskurs tre och förstelärare på Stigslunds skola och hennes uppdrag är att leda arbetet i STL, Skriva sig till lärande. Lotta är ämneslärare i matematik och speciallärare på Hedesunda skola samt förstelärare med ansvar för planering, genomförande och bedömning samt arbete med resultatanalys. Under det här läsåret ligger fokus främst på bedömning och analys.
– Uppdraget har blivit väldigt tydligt. Det är ett systematiskt och strukturerat sätt att arbeta på. Att få vara förstelärare och leda det här utvecklingsarbetet är väldigt intressant, säger hon.
Något annat som utmärker grundskolan i Gävle är den så kallade Gävlemodellen. Det är en modell för trygghet och värdegrundsarbete i skolan, med bland annat personalutbildning, elev-enkäter och uppföljning, som samtliga skolor i kommunen deltar i. Varje termin får alla elever i F-9-klasserna svara på en enkät om den upplevda tryggheten och eleverna görs delaktiga i det trygghetsskapande arbetet.
– Eleverna ska förstå syftet och vara delaktiga i handlingsplaner för trygghetsskapande. Modellen är en helt naturlig del av vardagen på skolorna och lärandet underlättas. Trygghet och kunskap hör ihop, säger Tobias Winterliv.
Lärarna Lotta Dotzauer-Pettersson och Anette Vestlund tycker att det överhuvudtaget sker en stark positiv utveckling i skolan i Gävle.
– Vi har kommit långt och vi lärare ses verkligen som en viktig resurs. Här värnar man om både elever och lärare och det är ett arbete som på sikt ger resultat.

Jobba som grundskollärare i Gävle kommun. Se våra lediga tjänster här

Gävle kommuns grundskolor
Gävle är en kommun i utveckling. Det sker flera satsningar inom grundskolan, med fokus på kvalitet och ett handfast utvecklingsarbete, där lärare har en central roll. Här finns många spännande karriärmöjligheter för dig som är lärare och som vill vara med och skapa en ännu bättre skola.

www.gavle.se/jobba-hos-oss

Gävle kommun logotype