Presentation

Tillsammans skapar vi varje elevs bästa skola

Publicerad 13 februari 2019
Ingrid Sundström Stokbro, utbildningschef och Malin Ullman, projektledare i grundskoleförvaltningen
Ingrid Sundström Stokbro, utbildningschef och Malin Ullman, projektledare i grundskoleförvaltningen

I Malmö har man tagit ett unikt helhetsgrepp om skolutveckling med målet att helt och hållet leva upp till läroplan och skollag. Arbetet görs tillsammans med alla medarbetare och är baserat på internationell och nationell forskning om framgångsrika skolsystem.

– Vi arbetar systematiskt tillsammans med alla medarbetare i ett utvecklingsprojekt vi kallar varje elevs bästa skola, berättar Malin Ullman, projektledare i grundskoleförvaltningen.
För att kunna arbeta strukturerat och likvärdigt har man tagit fram ett strategiskt ramverk. Ramverket pekar ut en gemensam riktning och ett långsiktigt tillvägagångssätt för såväl medarbetare och skolor som förvaltningen som helhet.
– Vi litar på att professionen undersöker undervisningen, följer elevens lärande och utvecklar det, säger Ingrid Sundström Stokbro, utbildningschef i grundskoleförvaltningen. Förvaltningen hjälper till med struktur och system för ett undersökande förhållningsätt och systematiskt kvalitetsarbete. Vi prövar och lär tillsammans, men allt sker systematiskt och på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
– Och anledningen till att vi har system och ramar är att det inte ska hända i ett klassrum eller för en elev utan det ska hända hos alla, flikar Malin in. Hur man sedan omsätter det i handling ute på skolorna är upp till varje skolledare, arbetslag och lärare att bestämma, för själva genomförandet sker ju där.
– Elevens lärande ska stå i fokus, det är vårt kärnuppdrag och det som alla ska ha för ögonen oavsett profession, säger Ingrid. Och för att du som lärare ska kunna få till utveckling i ditt klassrum så är det du och dina kollegor som måste lära kollektivt och förbättra, men med ett gediget system i ryggen som du kan luta dig mot. Lärare kan inte och ska inte ensamma behöva ta ansvar för kvaliteten i skolan.

Vetenskaplig grund är ledord
Att arbeta utifrån vetenskaplig grund är något de båda betonar. Därför är arbetet med varje elevs bästa skola inte något som sker godtyckligt utan baseras på såväl nationell som internationell forskning. I arbetet med varje elevs bästa skola följer dessutom två forskare arbetet med att implementera strategierna och undersöker hur det tar sig uttryck på skolorna.
– Fokus är inte på enskilda lektioner, lärare eller situationer. Vi strävar mot ett framgångsrikt skolsystem. Likvärdighet handlar om att alla elever har rätt att nå målen, att all undervisning ska hålla hög kvalitet och att varje elev ska få stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Och det är just det varje elevs bästa skola handlar om, avslutar Ingrid.

Jobba som grundskollärare i Malmö stad. Se våra lediga tjänster här

Malmö stads grundskolor
I Malmös drygt 76 kommunala grundskolor går cirka 31600 elever. Inom grundskoleförvaltningen arbetar 5650 medarbetare. Förvaltningen satsar stort på det pedagogiska stödet till skolorna och samarbetar med forskare såväl internationellt som nationellt. I varje elevs bästa skola uppfylls skolförfattningarnas krav, intentioner och målsättning helt och hållet. Fokus ligger inte på enskilda lektioner, lärare eller situationer. Strävan är mot ett framgångsrikt skolsystem – inte enskilda framgångsrika skolor.

Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
E-post: grundskola@malmo.se
Tel: 040-34 90 90
www.malmo.se/grundskola

Malmö stad logotype