Skolutveckling

Mölndal ligger i frontlinjen för datadriven skolutveckling

Publicerad 4 oktober 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Emmy Jonsson
Fredrik Hellsten, förvaltningschef på skolförvaltningen i Mölndals kommun. Foto: Emmy Jonsson

Mölndal är en tillväxtkommun som vågar satsa, inte minst på grundskoleutveckling. Här kombineras centrala utvecklingsprojekt med lokala initiativ. Några av de områden som kommunens grundskolor satsar lite extra på är digitalisering, kompetensutveckling och datadriven skolutveckling.

– Mölndal är en kommun på frammarsch. Vi har en ambitiös plan för renovering och nybyggnation av skolor och förskolor med en investeringstakt som är tre gånger högre än genomsnittskommunen, säger Fredrik Hellsten, förvaltningschef på skolförvaltningen i Mölndals kommun.
En viktig bas för skolutvecklingsarbetet i Mölndal är det dialogbaserade arbetssättet och den tillitsbaserade skolutvecklingen, som utgör fundament för pågående satsningar.
– Digitaliseringsfrågor står högt på agendan i våra skolor. Vi var tidigt ute när vi inledde vår digitaliseringssatsning för tio år sedan och i dagsläget har vi en god tillgång till digitala verktyg. Kommunen har tillfört ytterligare 10 miljoner kronor i budgeten för digitala lärresurser, pengar som ska användas till både digitala lärverktyg och digital infrastruktur, säger Fredrik Hellsten.

”Digitaliseringsfrågor står högt på agendan i våra skolor.”

Digitalt verktyg samlar skoldata
– En av våra mest intressanta satsningar just nu är pilotprojektet Inblick, med fokus på datadriven skolutveckling. Det är ett digitalt verktyg som samlar skolans data och gör den analyserbar, tillgänglig och överskådlig. Det skapar förutsättningar för ett mer strategiskt sätt att arbeta med skolutveckling. Inblick möjliggör dessutom ett fokus på elevernas välmående och ett förbättrat resultat. Hela samhället blir mer datadrivet, och det är viktigt att vi i skolan också tillvaratar de möjligheter som kommer med ny teknik, säger Fredrik Hellsten.
Ett annat exempel på digitalisering är den AI-baserade screening av elevers läsförmåga som görs minst en gång varje läsår på samtliga grundskolor i Mölndal, från förskoleklass till årskurs sex. Dessutom görs uppföljande tester som kontinuerligt fångar upp elever som behöver särskilt stöd i sin läsutveckling. Screeningen underlättar skolornas arbete med att sätta in rätt insatser i rätt tid.

Webbaserad lärarakademi
– Läraryrket förändras i snabb takt och lärare idag behöver vara förändringsagenter som utvecklar verksamheten i dialog med eleverna. Därför behöver man hela tiden fortsätta att utvecklas i yrket, säger Fredrik Hellsten.
Mölndals kommun genomför därför satsningar på kompetensutveckling, och nu finns extra medel avsatta för kompetensutveckling inom digitalisering för grundskolan. Tanken är att rusta lärarna för den omställning som sker. Ambitionen är bland annat att skapa en webbaserad akademi för kommunens lärare.