Kompetensförsörjning

Allt fler vill jobba på AcadeMedias skolor

Publicerad 12 oktober 2021
Text: Cristina Leifland Foto: Johan Marklund
Jens Eriksson, chef för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor. Foto: Johan Marklund

Under senare tid har intresset för att arbeta på AcadeMedias skolor ökat markant.
– Vi har stort fokus på innovation och systematiskt kvalitetsarbete. Många lockas också av att arbetsuppgifterna är väldigt renodlade, säger Jens Eriksson, chef för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor.

Kompetensförsörjningen är en av skolans viktigaste frågor. AcadeMedia har under senare år haft minskad personal­omsättning och ökat söktryck till lediga tjänster.
– När vi gör undersökningar ser vi att det framför allt är seniora lärare och chefer som gärna vill komma hit. De kommer från såväl andra friskolor som kommunala skolor och myndigheter, säger Jens Eriksson och fortsätter:
– Vi är en av Europas största friskolekoncerner och har därför ett stort ansvar att driva skolutvecklingen. Många medarbetare som söker sig hit känner nog att de kan vara med och påverka och göra skillnad. Här får man i stor utsträckning jobba långsiktigt, med renodlade arbetsuppgifter så man kan fokusera på det man är bra på.

Vet vad som skapar kvalitet
Skolornas gemensamma kvalitetsarbete bygger på ett brett dataunderlag och styrkedjor som omfattar alla i koncernen, från vd till skolledare, lärare och elever. Att jämföra olika skolors kvalitetsresultat för att identifiera framgångsfaktorer är en viktig del, liksom satsningar på kollegial samverkan.
– Vi är oerhört måna om att alla elever ska klara sig och att tidigt fånga upp när extra resurser och stöd behöver sättas in. Därför måste våra kvalitetssystem fungera, så att vi kan mäta, utvärdera och sedan basera beslut på ordentliga fakta. Vi märker att många lärare vill arbeta i den typen av väldigt tydliga och etablerade processystem, säger Jens Eriksson.
Även personaltrivseln mäts och utvärderas systematiskt.
– För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs och vill stanna kvar. En hög personalomsättning riskerar att få negativa återverkningar för eleverna. Personalomsättningen på våra skolor minskar nu för femte året i rad och allt fler söker de tjänster som vi utlyser. Det ser vi som ett gott tecken.
Utvecklingen är sprungen ur ett medvetet och strategiskt arbete där medarbetares utveckling är i ständigt fokus.
Som ett led i detta arbete erbjuder AcadeMedia bland annat talangprogram, utbildningar och nätverksträffar genom sin egen utbildningsorganisation, AcadeMedia Academy. Här finns goda möjligheter till intern kompetensförsörjning. En obligatorisk kurs i Betyg och bedömning ges exempelvis till lärare i samarbete med Karlstad universitet.

”Skolan formar inte bara de enskilda elevernas liv, utan hela samhället.”

Många karriärvägar
AcadeMedia har verksamhet i hela Sverige samt i Tyskland och Norge. Därför kan företaget erbjuda sina medarbetare stora möjligheter att flytta mellan tjänster och pröva sina vingar i olika roller.
– Vi uppmuntrar detta. Många kollegor som arbetar centralt inom Acade­Media har en gång startat på en av våra skolor. Här kan man gå från kvalitetsgranskare till en rektorstjänst, säger Jens Eriksson.
Digitala verktyg och arbetssätt används i allt större utsträckning i skolan, och Jens Eriksson ser stora möjligheter att implementera ny teknik.
– Utbildningssektorn ligger generellt långt efter andra sektorer när det gäller att ta tillvara möjligheter som ny teknik ger. Det handlar inte om att byta ut lärare mot datorer, utan om att hitta smarta lösningar för att avlasta medarbetare och renodla arbetsuppgifter. Det finns mängder av tidsödande moment som skulle kunna automatiseras, exempelvis administrativa system och provrättning, säger han.

Samhällsansvar
Friskolan är flitigt debatterad och Jens Eriksson menar att det är viktigt att debatten baseras på fakta och inte enbart är ideologiskt driven. Han framhåller att alla aktörer har ett samhällsansvar och att fokus borde vara på utbildningens kvalitet, inte vilken driftsform den har.
– Skolan formar inte bara de enskilda elevernas liv, utan hela samhället. Utbildning är ett oerhört kraftfullt verktyg och därför efterlyser vi samarbete och transparens. Att dela kunskap och metoder mellan aktörer gagnar alla och vi vill vara en aktiv kraft i detta.
AcadeMedia växer och erbjuder skolor med flera olika inriktningar. Idag finns det 76 grundskolor med sex olika profiler. Grundtanken är att alla skolor ska vara likvärdiga och hålla samma höga kvalitet, men med inriktningar som möter elevernas skiftande behov och intressen. Under hösten lanseras en helt ny skolprofil – Innovitaskolan – som kommer att kombinera traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder.
– Alla elever är inte stöpta i samma form. Att erbjuda en mångfald är ett sätt att säkerställa att elever får sina behov tillgodosedda så att de kan utvecklas och må bra i sin skolgång, avslutar Jens Eriksson.

AcadeMedias grundskolor

• Innovitaskolan (tidigare Pysslingen) – 28 skolor
• Vittra – 23 skolor
• Noblaskolan – 15 skolor
• Montessori Mondial – 6 skolor
• Pops Academy – 3 skolor
• Snitz grund- och gymnasieskola