Attraktiva arbetsgivare kännetecknas av bra lön och ett bra ledarskap

Publicerad 15 februari 2018

Saskia Skogman, HR-strateg på Academedia och Sarah Thorén, grundskolerektor i Karlstad och styrelseledamot i Lärarförbundet Skolledare.
Saskia Skogman, HR-strateg på Academedia och Sarah Thorén, grundskolerektor i Karlstad och styrelseledamot i Lärarförbundet Skolledare.
När ett slumpmässigt urval av grundskollärare fick ange vilka faktorer de anser kännetecknar en attraktiv arbetsgivare rankades bra lön och löneutveckling högst, tätt följt av bra ledarskap, bra arbetskamrater och en god psykisk arbetsmiljö.

– Många av de faktorer som rankas högt i undersökningen jobbar vi aktivt med. Vi satsar till exempel mycket på att ständigt utveckla och stötta våra chefer och genomför även en omfattande satsning på lärarnas arbetsmiljö. Undersökningsresultatet känner jag igen från andra liknande undersökningar, men det är positivt att mindre administration rankas relativt lågt. Det kan innebära att allt fler lärare har fått administrativ avlastning, säger Saskia Skogman, HR-strateg på Academedia.
Hon anser att arbetsgivare behöver ta till sig resultaten från den här typen av undersökningar och verkligen vara lyhörda för lärarnas önskemål.
– Lärarbristen och det faktum att allt fler lärare lämnar yrket har gjort fler arbetsgivare medvetna om vikten av att långsiktigt och konsekvent arbeta för att stärka sin attraktivitet, säger Saskia Skogman.

Tid för reflektion och planering
– Jag är inte särskilt överraskad över vilka faktorer som rankades högst i undersökningen. Däremot var det förvånande att endast 44 procent av lärarna anser att motiverade elever bidrar till en arbetsgivares attraktivitet, säger Sarah Thorén, grundskolerektor i Karlstad och styrelseledamot i Lärarförbundet Skolledare.
Hon betraktar goda möjligheter till reflektion och planering som en viktig attraktivitetsfaktor för lärararbetsgivare. En rimlig lön och möjlighet att påverka sin arbetsmiljö är, enligt Sarah Thorén, andra faktorer som utmärker en attraktiv arbetsgivare.

Tydliggör ditt uppdrag som lärare
– Reflektionstid för att göra ordentliga analyser i planeringsarbetet är något många värdesätter. Ytterligare faktorer som karakteriserar en attraktiv arbetsgivare är skolledare som främjar kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte som ger lärare insyn i hur arbetet fungerar i andra arbetslag och arbetsgrupper, säger Sarah Thorén.
80 procent av lärarna anser att en god psykisk arbetsmiljö ökar arbetsgivares attraktivitet. En åtgärd som kan stärka lärares psykiska arbetsmiljö är, enligt Sarah Thorén, att lärare går igenom sitt uppdrag tillsammans med sin chef. Tydliggör exakt vilka arbetsuppgifter som ingår i ditt uppdrag och formulera tillsammans en prioriteringsordning för dina arbetsuppgifter.

Rätt förutsättningar
Många lärare värdesätter att regelbundet få konkret och individuellt utformad feedback från sin chef. I dagsläget, när många skolledare är chef över mellan fyrtio och femtio medarbetare, är det ofta omöjligt.
– Det är därför viktigt att huvudmännen ger skolledarna rimliga förutsättningar för att kunna ge individuell feedback till samtliga medarbetare. Allt börjar med att huvudmännen ger skolledarna rätt förutsättningar att utöva ett engagerat och närvarande ledarskap. Det ökar i sin tur sannolikheten att lärarna trivs på jobbet, säger Sarah Thorén.

Vilka av följande faktorer kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom grundskolan?


1. Bra lön/löneutveckling
2. Bra ledarskap
3. Bra team/arbetskamrater
4. Bra psykisk arbetsmiljö (minskad stress, mental press etc.)
5. Att kunna ägna sig mer åt undervisning
6. Bra fysisk arbetsmiljö (lokaler, ljudnivå, luft)
7. Möjlighet att påverka sin arbetssituation
8. Mindre klasser
9. Möjlighet till kompetens­utveckling/vidareutbildning
10. Mindre administration
11. Förenklad dokumentation
12. Motiverade/intresserade elever
13. Flexibel och mindre reglerad arbetstid
14. Bra karriär- och utvecklings­möjligheter
15. Annat