Presentation
Köpinge skola

Förändringsarbete kräver mod

Publicerad 12 oktober 2021
Foto: Daniel Larsson
Nadja Pilbäck, rektor, Malin Sandberg, förstelärare och Maja Örjegård, fritidsledare på Köpinge skola i Kristianstad. Foto: Daniel Larsson
Nadja Pilbäck, rektor, Malin Sandberg, förstelärare och Maja Örjegård, fritidsledare på Köpinge skola i Kristianstad. Foto: Daniel Larsson

Med ett engagerat ledarskap och en tydlig vision har Köpinge skola i Kristanstad skapat en positiv spiral där struktur, elevinflytande och ett ökat samarbete mellan alla skolans delar ger både arbetsglädje och förbättrade resultat.

Sedan 2019 finns en gemensam vision och strategi för ökad måluppfyllelse i Kristianstad kommun, men förändringsarbetet på Köpinge skola påbörjades långt innan det, då de i flera utvärderingar från Skolinspektionen fått samma problem påpekade för sig. Man beslutade då att ta riktiga krafttag för att vända utvecklingen.
2017 blev Nadja Pilbäck ny rektor för skolan. Hon och förstelärare Malin Sandberg har båda haft fokus på förändringsarbetet.
– Det första steget i vår process blev en ingående kartläggning av verksamheten för att med egna ögon och öron få en uppfattning om vad som fungerade och inte, berättar Nadja Pilbäck.

Jobba som lärare med oss i Kristianstad. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Viktigt att prioritera
Kartläggningen ledde till många nya insikter och förslag på förändringar, nästan för många.
– För att inte drunkna i alla förslag så behövde vi göra en tydlig prioritering och en strategi för hur vi skulle ta oss an arbetet. Sedan har vi systematiskt betat av område för område, berättar Nadja Pilbäck.
En viktig sak som de tidigt blev medvetna om var att den då rådande inre kulturen utgick från varje lärares eget arbete, inte utifrån skolans gemensamma mål och visioner.
– Kulturen på skolan innebar separerade verksamheter och subjektiva bedömningar. Det saknades ett helhetsperspektiv med skolans styrdokument i fokus, konstaterar Nadja Pilbäck.

Alla lika viktiga
En som varit med om hela förändringen, och som idag är en av nyckelpersonerna inom Framgångsrik undervisning med fritids som fokus, är fritidsledaren Maja Örjegård.
– En av de största skillnaderna nu från tidigare är att vi alla som jobbar på skolan idag känner att vi är lika viktiga för att eleverna ska lyckats nå sin fulla potential. Framgångsrik undervisning innebär att utforma gemensamma mål för hela skolans verksamhet. Sedan kommer vi inom de olika verksamheterna att välja olika vägar för att ge förutsättningar för en ökad måluppfyllelse, förklarar hon.

Framgångsrik undervisning
Framgångsrik undervisning är en satsning synlig på alla nivåer i kommunen. En strategi togs fram på Köpinge skola och utvecklingsarbetet tog ny form. Satsningen innebar ett riktat stöd från Kristianstad kommun med samma målsättning för alla skolor – höjda resultat.
– För oss var det mycket värdefullt att vi fick en utvecklingsstrateg knuten till oss som bidragit mycket i vår process. Hon har kunnat ge oss feedback på vårt arbete och hjälpt oss att lyfta blicken, berättar Nadja Pilbäck.
På skolans gemensamma planeringsdagar är Framgångsrik undervisning ett stående inslag. Genom kollegialt lärande sätts didaktiska frågor i fokus som driver utvecklingsarbetet framåt. Områden som diskuteras är bedömning, lärande-matriser och elevdelaktiga aktiviteter som skapar förutsättningar för lärandet. Efter varje planeringsdag får pedagogerna med sig nya idéer som prövas i verksamheten och effekterna diskuteras vid nästa planeringsdag.

Mod, tid och helhet
En viktig förändring är ett tydligare resultatfokus. Ett så omfattande förändringsarbete som de bedriver tar tid, men de ser redan positiva resultat.
– Från att tidigare ha legat under kommunens snitt ligger vi nu över snittet i flera ämnen, och elever säger sig nu lättare hitta sina strategier för att kunna nå en högre måluppfyllelse, berättar Malin Sandberg stolt.
Alla tre är eniga om att det framför allt är tre saker som gjort att de lyckats så bra i sitt förändringsarbete och inom ramen Framgångsrik undervisning – mod, tid och en helhetssyn.
– Man måste förstå att det krävs ett stort mod för att sätta i gång en förändring som inte alla kommer att gilla, men har man modet kan man nå mycket långt. Dessutom måste jag som rektor se till att medarbetarna som jobbar med förändringen får tillräckligt med tid för det och att alla verksamhetsdelar jobbar tillsammans på lika villkor med förändringen, konstaterar Nadja Pilbäck.

Från görande till lärande
Malin Sandberg berättar avslutningsvis att de förändrat en kultur från ett görande till ett lärande.
– Under åren har jag sett hur många lärare fokuserar på att göra så många saker som möjligt under en lektion, men min erfarenhet är att det inte är görandet som är det viktiga utan vad eleverna faktiskt lär sig under en lektion. Så här jobbar vi numera utifrån lärande, och alla, både elever och lärare, ställer sig frågan ”Vad är lärandet i detta?”

Jobba som lärare med oss i Kristianstad. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Kristianstads kommun

Framgångsrik undervisning kallas insatsen som innefattar samtliga delar av styrkedjan: förvaltningschef – skolchefer – skolledare – lärare – elever. Syftet är att höja elevernas måluppfyllelse och öka likvärdigheten i synen på god undervisning i Kristianstad kommun. Insatsen inleddes våren 2019 och kommer att pågå under flera år framöver. Framgångsrik
undervisning är en insats som innefattar flera olika delar, bland annat ingår satsningar kring nyanländas lärande och digitalisering. Insatsen utgår från skolans identifierade behov.

www.kristianstad.se