Presentation
Grundsärskolan

Utvecklande mötesplatser för grundsärskolans lärare

Publicerad 12 oktober 2021
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Jane Carlsson, speciallärare och Ann-Louise Saarinen, biträdande rektor på Kannebäcksskolans grundsärskola. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Jane Carlsson, speciallärare och Ann-Louise Saarinen, biträdande rektor på Kannebäcksskolans grundsärskola. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

I Göteborgs Stad har mötes­platser skapats där grundsärskolans lärare kan utbyta kunskaper och få möjlighet att lyfta angelägna frågor i ett tillåtande diskussionsforum.
Syftet är även att kvaliteten och likvärdigheten i elevernas undervisning ska öka.

Grundsärskolan är en egen skolform för elever i årskurs 1–9 som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.
– För drygt två år sedan gjordes en kartläggning av grundsärskolans behov. Ett prioriterat utvecklingsområde var att skapa gemensamma mötesplatser för grundsärskolans lärare och i januari 2021 drog vi i gång, säger Anneli Holmén Hilding, verksamhetsutvecklare vid grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.
Ett av målen, menar hon, är att mötesplatserna ska stärka styrning och ledning av grundsärskolans prioriterade utvecklingsfrågor.

Klicka här för att se våra lediga jobb inom skola i Göteborgs stad

Bedömning för lärande
I Göteborgs Stad finns ett 30-tal grundsärskolor och cirka 160 grundsärskole­lärare. Att vara grundsärskolelärare kan vara både ensamt och krävande.
– Det finns ett stort behov hos våra lärare att ta del av varandras verksamheter, utbyta erfarenheter och kunskaper och att få lyfta angelägna frågor i ett tillåtande diskussionsforum. Mötesplatserna är viktiga för att kunna utveckla kvaliteten och likvärdigheten i elevernas undervisning, säger Jane Carlsson, speciallärare på Kannebäcksskolan samt samordnande mötesplatsledare.
Mötesplatserna är organiserade i tre geografiska mötesplatsteam. Varje team har en samordnande mötesplatsledare och tre eller fyra mötesledare. Till varje team är också rektorer länkade.
Jane Carlsson är samordnande mötesplatsledare för ett 15-tal lärare i sydvästra Göteborg som träffas fyra halvdagar per läsår i samband med studiedagar.
På grund av pandemin har mötena hittills varit digitala, men tanken är att de fysiskt ska äga rum på skolorna.
– Under 2021 har vårt fokustema varit bedömning för lärande: att tillsammans utveckla ett underlag som skapar en större likvärdigt när det gäller kvalitet och bedömning, säger Jane Carlsson.
Grundsärskolan har en egen läroplan med två kursplaner. Till skillnad från grundskolan har grundsärskolan inte nationella prov och inte samma mallar och tester för sambedömning.
– Vi behöver ta hänsyn till elevernas individuella behov och förutsättningar, samtidigt som det också finns ett stort behov av underlag för likvärdig bedömning av våra grundsärskoleelever, säger Jane Carlsson.

Anneli Holmén Hilding, verksamhets­utvecklare på grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.
Anneli Holmén Hilding, verksamhets­utvecklare på grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Leda till lärande
Nästa fokustema är: att leda till lärande. Förutom grundsärskolelärare finns många elevassistenter.
– En viktig fråga som diskuteras är hur lärare mer effektivt kan stödja och leda elevassistenter, så att de i sin tur kan leda eleverna till lärande. Det handlar om att bygga relationer med eleverna, att skapa tillit och förtroende. Men också att skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar och de mål som finns i läroplanen, säger Jane Carlsson.
Mötesplatserna kommer även att bjuda in gästföreläsare som knyter an till pågående tema.
– Tack vare den digitala tekniken kan alla våra mötesplatser delta samtidigt och även ta del av inspelade föreläsningar i efterhand, säger Ann-Louise Saarinen, biträdande rektor på Kannebäcksskolans grundsärskola.
Hon ingår i det rektorsnätverk som utarbetade upplägget av de gemensamma mötesplatserna. Ann-Louise ingår även i en fokusgrupp av rektorer som regelbundet träffar de samordnande mötesledarna.
– Själva organisationsstrukturen syftar till att tidigt kunna fånga upp angelägna frågor bland våra grundsärskolelärare, men också att sprida kunskap och information ut i organisationen på ett effektivt sätt, säger Ann-Louise.
Efter knappt tio månader har de gemensamma mötesplatserna börjat hitta sin form och responsen från lärarna är positiv. Många sätter stort värde på att kunna dela erfarenheter och insikter, reflektera tillsammans med kollegor från olika grundsärskolor och att ta del av och sprida goda exempel.
– Det är förstås stimulerande att vid rekryteringar kunna berätta om hur vi arbetar med kvalitet, likvärdighet, kunskap- och kompetensutveckling. Här behöver man inte arbeta ensam som grundsärskolelärare, det finns ett stort och stödjande kollegium där man kan bolla och pröva sina tankar och idéer, säger Ann-Louise.

Klicka här för att se våra lediga jobb inom skola i Göteborgs stad

Göteborgs stad

Grundsärskolan är en egen skolform i åk 1–9 för elever som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. För att bli behörig att undervisa krävs i regel förskollärar- eller lärarexamen samt speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning.
Då behörigheten är lägre än i grundskolan, är det särskilt viktigt att kommunen systematiserar, prioriterar och genomför olika typer av kompetensförsörjningsinsatser.

Kontakt:
anneli.hilding@grundskola.goteborg.se
goteborg.se/grundskola