Jobb
Skolsveriges viktigaste uppdrag

Vi söker flera medarbetare till våra statliga specialskolor

Publicerad 12 oktober 2021

Som medarbetare på en statlig specialskola har du ett av Skolsveriges viktigaste uppdrag: att ge eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling.

Vi har sex skolor med tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever som är döva eller har hörselnedsättning, även med ytterligare funktionsnedsättningar.

Vi jobbar med stöd i språk och kommunikation på olika sätt i våra tre Hällsboskolor för elever med grav språkstörning. På Ekeskolan får elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning en synanpassad undervisning med olika alternativa kommunikationsmetoder.

Möt Marcus, Therese, Andreas och Linda som arbetar i specialskolan och se våra lediga tjänster på vår webbplats. Våra tio skolor finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Om Specialpedagogiska skolmyndigheten

Alla barn, unga och vuxna har rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och att nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Det kan till exempel handla om att få läsa, skriva och räkna på sina egna villkor.

För att på bästa sätt genomföra vårt uppdrag utgår vi som myndighet från fyra aktörsroller i vårt arbete. Som kunskapsaktör, utvecklingsaktör, stödaktör och rättighetsaktör arbetar vi för att våra målgrupper – det vill säga barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning – går i förskolor, skolor och vuxenutbildningar som har god kunskap om hur man utformar tillgängliga lärmiljöer, och förmåga att utveckla sitt arbetssätt så att de ger ett bra stöd som utgår från barns och elevers rätt till en fungerande utbildning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. För att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga, erbjuder vi stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige, ett stöd som är kostnadsfritt.

Läs mer om oss på: www.spsm.se