Utvecklingsarbete

Arbetar med trygghet och förbättrade resultat

Publicerad 4 oktober 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Sofia Ekvall
Caroline Andersson, verksamhetschef grundskola och Christer Lordh, utbildningschef i Mjölby kommun. Foto: Sofia Ekvall

”En skola där alla kan och vill vara.” Det är devisen för utvecklingsarbetet i Mjölby kommuns grundskolor. Fundamentet för kommunens utvecklingsarbete är att kontinuerligt arbeta med elevernas trygghet och resultat, nära kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet som inkluderar kommunövergripande lärgrupper. De främjar erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling samt pedagogisk likvärdighet och kvalitet.

– Vårt utvecklingsarbete vilar på trygghet och resultat eftersom vi är övertygade om att elever som är trygga i sig själva underlättar sin kunskapsinhämtning och därmed även sina förutsättningar att uppnå bra resultat, säger Caroline Andersson, verksamhetschef grundskola i Mjölby kommun.
– Vi arbetar sedan ett antal år tillbaka med att stärka skolresultaten, med huvudfokus på att öka andelen gymnasiebehöriga elever. Vår devis, en skola där alla kan och vill vara, fungerar som en övergripande målbild och en påminnelse om att allt utvecklingsarbete utgår från elevernas aktuella behov. Det har successivt utvecklats till en riktning som förenar och sammansvetsar samtliga skolor i vår gemensamma strävan, säger Christer Lordh, utbildningschef i Mjölby kommun.

”Elever som är trygga i sig själva underlättar sin kunskapsinhämtning.”

Fångar upp elevers behov
– Kommunen har på senare år utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete, bland annat i form av regelbundna resultatdialoger där rektorerna har löpande uppföljningar kring elevernas resultat för att analysera, justera och följa upp undervisningen och andra faktorer som kan påverka deras framtida resultat. Tidiga insatser är viktiga och vi behöver samtidigt säkerställa att insatser sätts in efter behov under hela skoltiden, säger Caroline Andersson.

Målsamtal med samtliga lärare
Mjölby kommun satsar också på kommunövergripande lärgrupper för både lärare och rektorer. Samtliga lärare träffas i lärgrupper i ett specifikt ämne för en viss åldersgrupp 6 ggr/läsår för att utbyta erfarenheter och på olika sätt inspireras och utmanas i sitt sätt att undervisa, bedöma och planera. Rektorerna träffas i lärgrupper på sina konferenser i samma syfte – att lära av och tillsammans med andra.
– I vårt kvalitetsarbete är erfarenhetsutbyte och att anpassa arbetet efter behoven på skolnivå, klassnivå och individnivå en stor och viktig del. Varje lärare formulerar egna mål kring hur de ska arbeta för att bidra till skolans och de övergripande målen. På så vis förenas vi av vår gemensamma, övergripande målbild. Verksamhetscheferna har varje höst målsamtal med sina rektorer, som i sin tur har motsvarande samtal med sina lärare, säger Christer Lordh.