Presentation
Residensskolan

Trygghet, arbetsro och utveckling i Luleås skolor

Publicerad 4 oktober 2022
Foto: Daniel Holmgren
Hanna Hurtig, idrottslärare, Tobias Lundeqvist, musiklärare, Sara Langås, socialpedagog, Isabel Westerlund, rektor och Monica Nyström, lärare i  matematik och fysik på Residensskolan i Luleå. Foto: Daniel Holmgren
Hanna Hurtig, idrottslärare, Tobias Lundeqvist, musiklärare, Sara Langås, socialpedagog, Isabel Westerlund, rektor och Monica Nyström, lärare i matematik och fysik på Residensskolan i Luleå. Foto: Daniel Holmgren

Trygghet och utveckling är viktigt för Luleås skolor. Residensskolan är ett tydligt exempel på att trygghetsarbetet ger resultat.
– Jag som lärare kan alltid få hjälp och stöd. Det är inte alltid självklart, men här är det det, säger läraren Monica Nyström.

Residensskolan i Luleå lockar högstadieelever från hela kommunen och även elever utanför upptagningsområdet köar för att få en plats. För cirka 2,5 år sedan fick skolan många ansökningar från vårdnadshavare till barn med omfattande behov. Föräldrarna hade förhoppningen att skolan skulle hjälpa barnen att lyckas både kunskapsmässigt och socialt.
Det blev startskottet för ett omfattande trygghetsarbete där både organisationen och lärmiljöerna sågs över.
–Vi insåg att för att få det här att fungera behöver vi börja arbeta på ett helt annat sätt än tidigare. Eleverna hade stora utmaningar kring det sociala samspelet och det behövdes stöd för att såväl undervisningssituationen som raster på skolan skulle fungera, säger rektor Isabel Westerlund.
Samtliga medarbetare på skolan involverades i den nya utmaningen där värdegrundsarbetet blev centralt. Skolan behövde snabbt bygga upp en relation mellan medarbetare och elever men även mellan skolan och hemmet.
– En god dialog med elev och vårdnadshavare är avgörande för att vi ska kunna anpassa så mycket som det bara går i elevens vardag, för att nå både kunskapsmässiga och sociala mål, säger Isabel.

Jobba som lärare med oss i Luleå. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Alltid nära till hjälp och stöd
Skolans redan fungerande organisation skruvades till ännu mer och rutiner spikades. Idag vet alla vem som gör vad när något händer, hur saker följs upp, hur saker återkopplas och framförallt hur det kollas av så att alla elever känner sig trygga.
Att alla vet vad som ska göras och vem de ska vända sig till är en trygghet inte bara för eleverna. Även lärarna känner ett lugn över att det finns väl inarbetade rutiner.
– Det är inte kul som lärare att känna att man är helt ensam i svåra situationer eller med elever som har omfattande behov, och det tror jag inte någon behöver känna på den här skolan. Utan vi jobbar tillsammans med de som behöver mycket, säger skolans musiklärare Tobias Lundeqvist.
Han får medhåll av sin kollega Monica Nyström som undervisar i matematik och fysik.
– Jag som lärare kan alltid få hjälp och stöd. Det är inte alltid självklart, men här är det det, säger hon.
Till sin hjälp i det trygghetsskapande arbetet har pedagogerna ett välutbyggt elevhälsoteam. I teamet ingår, förutom rektorn, även specialpedagog, speciallärare, socialpedagog, skolkurator, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska.
– Jag som är ny lärare på skolan och som kommer från en annan kommun upplever att vi har ett fantastiskt elevhälsoteam. Vi har de delarna som bör ingå i elevhälsan och det görs ett jättegott jobb snabbt och effektivt, säger Hanna Hurtig, idrottslärare på skolan och lägger till att det dessutom finns ett välutbyggt skyddsnät även utanför skolan.

Stärkande kompetensutveckling
Med stöd av forskning, workshops och otaliga diskussioner har medarbetarna på skolan tillsammans arbetat fram strukturer som skapar trygghet för både elever och medarbetare. Det handlar om allt från gemensamma tavelstrukturer och måndagsmöten till upplägg vid möten med vårdnadshavare.
Att utvecklingen på skolan har gått så bra och gett resultat beror mycket på den kultur som råder på skolan. Det finns en nyfikenhet och öppenhet för nya idéer och en vilja att skruva till saker lite till.
– Vi diskuterar alltid sådana här saker. Det finns en positiv grundsyn till att vi alla kan utvecklas, säger Monica Nyström.

Anpassade lärmiljöer
Även lärmiljöerna på skolan har setts över och är i ständig utveckling. Idag finns det bland annat en studio för de elever som har ett stort behov av avskärmning, och en ”pys-studio”. Till pys-studion går elever som av olika anledningar behöver andas och få ut sina känslor innan de kan fortsätta att jobba.
Även om det stora trygghetsarbetet görs av medarbetarna och eleverna finns även kommunen där för att bistå med rätt förutsättningar.
– Under fler år har vi i kommunen arbetat med att utveckla stödet till våra rektorer vad gäller såväl ekonomi som HR. De frågorna ska inte ta för mycket tid från rektorns pedagogiska uppdrag utan tid ska ges till att utveckla verksamheten och stötta lärarna så att de i sin tur kan finnas där för eleverna, säger Lena Heikka, utvecklingsledare vid Luleå kommun.

Jobba som lärare med oss i Luleå. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Luleå kommun – Grundskolan

I Luleås grundskolor går det idag över 7500 elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Skolornas styrkor ligger i alla samlade kompetenser och professioner. Stora satsningar görs på såväl elevhälsa som kompetensutveckling. Vi ger rektorer och medarbetare förutsättningarna att driva skolans utveckling.
Grundskolans tre fokusområden är: tillgängliga lärmiljöer, undervisningens kvalitet samt styrning och ledning. Vi tror att ledarskapet i klassrummet är nyckeln till framgång.

Välkommen till vår skola – med hjärtat för varje barn

lulea.se