Etikettarkiv: Bästa Skolkommun

Sveriges bästa skolkommun – en utmärkelse som spelar roll

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet

Under hösten presenterade Lärarförbundet sin rankning Sveriges bästa skolkommun. En nyhet för 2019 var att rankingen var indexbaserad. Värmländska Torsby kommun toppade årets rankning, tätt följt av Storfors, Kalix, Hammarö och Båstad.

Rankningen som ligger till grund för utmärkelsen Bästa skolkommun baseras i år på tio kriterier, däribland resurser till undervisningen, andel utbildade lärare, lärartäthet, andelen friska lärare, löner, betygsresultat i årskurs nio, andelen godkända elever i alla årskurser samt andelen skolor med kommunen som huvudman. Målsättningen är att utmärkelsen ska bidra till samtal och satsningar som krävs för att säkra lärares förutsättningar att göra ett bra jobb med varje elev. Även om Sveriges bästa skolkommun endast utses en gång per år så är det, enligt Johanna Jaara Åstrand, en utmärkelse som är närvarande i kommunernas medvetande året runt.
– Att årets rankning baseras på ett indexbaserat underlag innebär att varje kommun både får en rankningsplacering och ett individuellt indextal som gör det möjligt för kommunen att följa och påverka sin egen utveckling över tid, oberoende av hur andra kommuner agerar och placerar sig, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Underlag för diskussioner
Många kommuner har efterlyst en indexbaserad rankning som gör det lättare för varje enskild kommun att följa sin utveckling år från år, oberoende av hur andra kommuner rankas. Med det nya indexet får kommuner ett värde som är lättare att formulera mål kring och följa upp. I årets rankning har man även rensat bort faktorer som kommunerna själva inte kan påverka, exempelvis andelen nyanlända elever och föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå.
– Den viktigaste effekten av utmärkelsen Bästa skolkommun är att den utgör ett underlag för diskussioner om styrkor och svagheter mellan Lärarförbundet, lärare, skolledare och politiker på lokal nivå. Den är en bra utgångspunkt för en dialog kring en gemensam vision och målsättning. En gemensam framgångsfaktor för många kommuner som rankats högt är just att de har en gemensam målsättning som har god kännedom och skapar ett engagemang i alla led. När målsättningen väl är formulerad har man arbetat systematiskt för att nå den, säger Johanna Jaara Åstrand.

Bästa skolkommun 2019
PlatsKommunIndex
1.Torsby57.251
2.Storfors56.573
3.Kalix56.298
4.Hammarö56.012
5.Båstad55.719
6.Bengtsfors55.48
7.Tranås55.421
8.Älvsbyn54.971
9.Danderyd54.567
10.Hofors54.456

Gemensam utveckling bakom Torsbys framgångar

Anna Renhult, rektor på Frykenskolan och Madelene Cicek, rektor på Kvistbergsskolan.
Anna Renhult, rektor på Frykenskolan och Madelene Cicek, rektor på Kvistbergsskolan.

Torsby är enligt Lärarförbundets rankning Sveriges bästa skolkommun 2019.
– Jag är stolt över det engagemang som personalen visar och den helhet vi lyckats få till, säger Madelene Cicek, rektor på Kvistbergsskolan i Sysslebäck.

Ett tätt samarbete mellan skolorna i kommunen och en gemensam strävan efter att varje skoldag ska vara en bra dag för eleverna. Det, i kombination med stora satsningar på skolan, är några av framgångsfaktorerna bakom Torsby kommuns utmärkelse som landets bästa skolkommun.
Anna Renhult, rektor för Frykenskolan i centralorten, ser resultatet som ett kvitto på att verksamheten är på rätt väg.
– Vi har gått från att arbetslag och skolledning höll sig på respektive skola till att gemensamt utbyta kunskap och erfarenheter i olika forum. Idag utvecklar vi skolvärlden tillsammans, det gynnar både elever, personal och skolan i stort.
Och Anna om någon borde veta, vid årsskiftet gick hon in på sitt 26:e år som anställd inom skolförvaltningen i Torsby.
– Jag började 1994 som nyutexaminerad förskollärare. Sedan dess har jag bland annat vidareutbildat mig till lärare och tagit steget till skolledare. Att jag stannat kvar så länge beror mycket på att jag mött ständigt nya utmaningar och haft möjlighet till kontinuerlig utveckling.

Jobba som lärare i Torsby kommun. Se våra lediga tjänster här

Helhetsgrepp
Madelene Cicek startade sin yrkesbana i Torsby kommun 2012.
– Efter att ha arbetat som SFI-lärare i Stockholm bestämde jag mig för sju år sedan att återvända till hemorten. Jag började som lärare och är sedan 2015 rektor på Kvistbergsskolan i Sysslebäck.
Även Madelene tycker att organisationen har förändrats till det bättre.
– Det är stor skillnad jämfört med när jag började, inte minst vad gäller öppenhet och engagemang hos personalen. Idag försöker vi vara en helhet och fortbildningsinsatserna har varit väldigt viktiga. Ett exempel är SKUA, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, där lärarna träffats över skolenheterna för att diskutera och samarbeta.
Anna nickar instämmande.
– Vi har fått till ett gemensamt arbetssätt kring fortbildning som även spiller över på elevernas resultat. Självklart är vi glada för den fina placeringen i Lärarförbundets rankning men det är inget mål i sig. Det viktiga är att vi ser helheten, och att vi ser alla. Det övergripande målet är våra elever ska nå kunskapsmålen den dag de går ut gymnasiet.

Jobba som lärare i Torsby kommun. Se våra lediga tjänster här

Torsby kommun

Torsby kommun har sju kommunala grundskolor. Förskoleklass och fritidshem finns på skolorna. Här finns även en friskola för förskoleklass – årskurs 6. Kommunen har under senare år gjort stora satsningar på skolan och bygger bland annat en ny skola för 55 miljoner som innebär att Frykenskolan i centrala Torsby får ett samlat mellan- och högstadium.

Torsby kommun
685 80 Torsby
Tel: 0560-160 00
www.torsby.se

Samverkan och kontinuitet gjorde Torsby till årets bästa skolkommun

Peter Jonsson, (S) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Torsby.
Peter Jonsson, (S) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Torsby.

När Lärarförbundet i höstas utsågs årets bästa skolkommun blev Torsby kommun i Värmland etta. Förutom många godkända elever med höga meritpoäng är resurstilldelningen till skolorna bra i Torsby. Politisk enighet och ett systematiskt kvalitetsarbete har också bidragit till vinnarplaceringen.

– Utmärkelsen är ett kvitto på att vi fokuserar på rätt saker. Vi är självklart jättestolta över att utses till Bästa skolkommun i Sverige. Det har varit en politisk stabilitet och en förståelse över partigränserna i skolfrågorna. Vi har även en hög andel behöriga lärare i vår kommun, vilket på många sätt utgör grunden till att nå ett bra resultat i rankingen, säger Peter Jonsson, (S) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Torsby.
Samarbete på alla nivåer ser Peter Jonsson som en annan nyckel till framgång.
– Det systematiska kvalitetsarbetet har på senare år placerats högt på agendan i vår kommun. Rektorsgruppen, utbildningsnämnden och lärargrupperna har ett nära samarbete med fokus på kvalitet. Barn- och utbildningsnämnden har alltid det systematiska kvalitetsarbetet på dagordningen. Vi identifierar den statistik som sticker ut och ger rektorerna i uppgift att skapa en plan för hur vi ska öka elevernas måluppfyllelse, säger Peter Jonsson.

Behovsprövat tvålärarsystem
Ytterligare en framgångsfaktor är att Torsby kommun tillämpar ett behovsprövat tvålärarsystem. Lärarna avgör, i samråd med rektorerna, vilka klasser, årskurser och på vilka lektioner behovet av två lärare i klassrummet är som störst. I dagsläget tillämpas tvålärarsystemet på drygt hälften av samtliga lektioner i grundskolan.
– Det senaste året har lärarna också arbetat fram metoder för att höja killarnas måluppfyllelse och för att öka deras motivation för skolarbetet. Det arbetet har också börjat bära frukt, säger Peter Jonsson.

”En viktig framgångsfaktor för oss, utöver en bra ledningsgrupp, är våra lärare.”

Kvalitetsfrågan på bordet
Hans råd till andra kommuner är att sträva efter att uppnå en politisk samsyn i skolfrågan. Det lägger i sin tur grunden för en förhöjd kvalitet i kommunens skolverksamhet. Ett annat råd är att ständigt ha kvalitetsfrågan på bordet och att agera direkt exempelvis när elevernas måluppfyllelse sjunker.
– Vår viktigaste uppgift just nu är att hitta en ny skolchef till kommunen. Vi ska förstås även bygga vidare på det systematiska kvalitetsarbete vi redan bedriver. En viktig framgångsfaktor för oss, utöver en bra ledningsgrupp, är våra lärare. De är mycket engagerade i kommunens kvalitetsarbete och måna om att fortsätta bidra till bra skolresultat, säger Peter Jonsson.

Salem siktar på att bli Sveriges bästa skolkommun

Sofia Sjöberg, lågstadielärare och Anna Kiltorp, rektor på Nytorpsskolan i Salems kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sofia Sjöberg, lågstadielärare och Anna Kiltorp, rektor på Nytorpsskolan i Salems kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen

Salem gjorde en raketklättring på Lärarförbundets senaste skolranking och ligger nu på 25:e plats bland landets 290 kommuner. Bakom framgångarna finns en samsyn på vad som är bäst för eleven och ett utvecklingsarbete där all fortbildning har fokus på elevernas lärande.

– Utvecklingsarbetet som bedrivits i kommunen, och som pedagogerna utfört i praktiken, har verkligen gjort skillnad för resultaten, säger Anna Kiltorp, rektor för Nytorpsskolan.
Sofia Sjöberg, lågstadielärare på Nytorpsskolan, ser klättringen på Lärarförbundets ranking som ett resultat av många års utvecklingsarbete.
– Mattelyftet och läslyftet är två utbildningsgrenar som vi haft löpande under flera år. För snart två år sedan kom också undervisningslyftet vilket gett skolans utveckling en stor skjuts framåt.
Undervisningslyftet är en kommun-övergripande tvåårig utbildningssatsning som görs i samverkan med Stockholms universitet och forskaren Ann S. Pihlgren. Det övergripande syftet är att utveckla undervisningen mot en mer evidensbaserad praktik.
– Att regelbundet få diskutera pedagogik och metoder med lärare från den egna och andra skolor med såväl erfarna som nyutexaminerade pedagoger, har gett mycket ny och värdefull kunskap att ta med hem till klassrummet, säger Sofia Sjöberg.

Siktar på toppen
Idag ligger Salem på en hedrande 25:e plats i rankingen. Men målet är betydligt högre än så.
– Vi ska bli Sveriges bästa skolkommun har vår förvaltningschef sagt, och det är inte omöjligt. Salem är en liten kommun med stor mångfald, engagerade lärare, bra skolor och med närhet både till storstad och lärosäten vilket ger stora förutsättningar för att hamna i topp, säger Anna Kilstorp.
Sofia Sjöberg instämmer och påpekar att en viktig del av den strävan är att knyta grundskolan ännu närmare universitet och högskola.
– Vi som arbetar i skolan har en betydelsefull roll i att vara handledare för blivande kollegor. På samma sätt spelar studenterna en viktig roll för oss och skolans utveckling. Jag hoppas att ännu fler lärare kommer att anta handledarutmaningen framöver, så att vi hela tiden får in ny kunskap och kan arbeta vidare på att utvecklas med elevernas bästa i fokus.

Jobba som grundskollärare i Salem. Se våra lediga tjänster här

Salems kommun
Salems kommun är en modern förortskommun med fördelen av att vara en liten kommun samtidigt som det finns goda kommunikationer till den närliggande storstaden.
Här finns sju grundskolor varav fyra kommunala och tre fristående. I kommunen finns även Salemskolan som organiserar grundsärskola och särskild undervisningsgrupp.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Tel: 08-532 598 00
E-post: bou@salem.se
www.salem.se/barn-utbildning/

Salems kommun logotype

Årets skolranking 2017

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet
– Kommunerna måste sluta slåss om lärarna och börja slåss för lärarna. Alla måste bidra för att göra läraryrket mer attraktivt. Det sa Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i samband med att priserna för Sveriges Bästa skolkommun delades ut i början av oktober.

Lärarförbundet presenterade nyligen sin årliga rankning Bästa Skolkommun. Rankingen som genomfördes för sextonde året i rad baseras på 13 kriterier och omfattar bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat. Vellinge kommun hamnade i topp, tätt följd av Orust och Ovanåker.
– Huvudsyftet är att lyfta fram de kommuner som värnar om sina lärare och sätta ljuset på hur viktiga kommuner är som lärararbetsgivare och förutsättningsgivare till en bra skola, säger Johanna Jaara Åstrand.
Hon påpekar att rankingen inte mäter allt, men fungerar som dörröppnare för viktiga samtal om lokal skolutveckling.
– Vi får många signaler på att rankingen driver skolutveckling och inte minst initierar att man träffas lokalt och samtalar kring styrkor och svagheter med sin skola, om vad som behöver åtgärdas och om vad som kan bli bättre.
Listan toppas av små kommuner; såväl Stockholm, Göteborg som Malmö återfinns långt ner i listan. Men enligt Johanna Jaara Åstrand spelar storleken ingen roll.
– Med rätt beslut, investeringar och dialog kan alla kommuner bli Bästa Skolkommun.

Olika recept
Utmaningarna för dagens skola är många och de ser olika ut i olika kommuner.
– Vi ska ha en skola som är likvärdig i hela Sverige. För att klara det krävs ett nationellt ansvarstagande för att säkerställa att resurserna fördelas bättre än vad som sker idag. Receptet för att säkerställa en bra skola är inte detsamma överallt. Det handlar om att kunna anpassa organisation, lärarinsatser, specialpedagogiska insatser och andra typer av åtgärder som krävs för att eleverna ska få det som de behöver.
En av skolans allra största utman­ingar är lärarbristen.
– På kort sikt så tvingas jag nog konstatera att bristen på lärare kommer att förvärras. Men kommunerna måste sluta slåss om lärarna och i stället börja slåss för lärarna. Alla måste dra sitt strå till stacken för att göra yrket mer attraktivt. Högre löner, bättre villkor och större tillit till lärarna är viktiga grundstenar i det arbetet, avslutar Johanna Jaara Åstrand.

Bästa skolkommun 2017

Plats Kommun Poäng 2016
1 Vellinge 713 1
2 Orust 1058 42
3 Ovanåker 1068 52
4 Kalmar 1100 12
5 Aneby 1144 60
6 Piteå 1184 5
7 Grästorp 1208 93
8 Osby 1209 48
9 Varberg 1219 2
10 Lomma 1285 22