Ett förstatligande ger en mer likvärdig grundskola

Publicerad 15 februari 2018
Text: Marianne Sjöberg

86 procent av lärarna är för ett förstatligande av skolan. De är främst för ett förstatligande för en bättre likvärdighet, mer rättvisande skola och ett tydligare uppdrag.

De grundskollärare som svarade att de är för ett förstatligande av skolan fick följdfrågan ”Varför är du för ett förstatligande?”

Likvärdig skola i hela Sverige
Mer än hälften av lärarna anger att de vill ha en likvärdig skola. En skola som har samma huvudman, som ger ett tydligt budskap till samtliga skolor i landet. Många av de tillfrågade menar att det är alldeles för stor skillnad på undervisning mellan olika kommuner och till och med mellan skolor inom samma kommun.
Man menar att för att få en likvärdig skola behövs långsiktig planering av kompetenta beslutsfattare. Skolan blir också mer rättvis för eleverna om alla har samma resurser, målsättning och bedömning.

Stora skillnader mellan kommuner
Många anser att det är alltför stora skillnader mellan kommuner och mellan skolor i varje kommun. Det framgår tydligt i undersökningen att det inte ska bero på om man bor i en rik eller fattig kommun vilken utbildning man som får som elev. Det ska heller inte vara skillnad på vilka resurser och arbetsmiljöer lärare har. Man menar att kommunpolitiker inte har en aning om hur en skola fungerar och att det därför är svårt för dem att skjuta till de resurser som verkligen behövs.
En rättvis fördelning av ekonomiska resurser till alla skolor är en förutsättning för att få en likvärdig skola menar man. Mycket tid och resurser skulle också kunna effektiviseras om alla skolor jobbar på samma sätt istället för att varje kommun gör sina egna styrdokument.

Tydligare direktiv
Man menar att ett förstatligande skulle öka synen på utbildning som något som är viktigt för landets utveckling. Det kan innebära kortare beslutsvägar då beslutsfattare får bättre överblick och insyn i verksamheten. Tydliga direktiv för betygsättning som gäller för samtliga skolor. Alla barn ska ha rätt till samma undervisning och särskilt stöd, oberoende om de går i en skola i en fattig eller rik kommun. Skolor ska inte behöva konkurrera om elever på grund av deras skolpeng.

Inget vinstintresse
Några menar att det inte ska finnas vinstintresse inom utbildning. Barns utbildning ska inte styras av vinster, då fokus kommer att inriktas på ekonomiska vinster istället för elevernas utbildning. Eventuell vinst bör användas för eleverna i de skolor där det förekommer.

Varför är du för ett förstatligande?
1. En likvärdig skola i hela landet
2. För stor skillnad mellan kommuner pedagogiskt och ekonomiskt
3. Tydligare uppdrag och bättre insyn
4. Inga vinstintressen

Framtidens Karriär – Grundskollärare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av grundskollärare i Sverige den 10-15 januari 2018.