Presentation

Statens medieråd stärker unga som medieanvändare

Publicerad 13 februari 2019

Helena Dal, verksamhetsansvarig Information och vägledning. Foto: Anna-Lena Ahlström
Helena Dal, verksamhetsansvarig Information och vägledning. Foto: Anna-Lena Ahlström
Statens medieråd är en ung myndighet med ett viktigt uppdrag – att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och utformar metodmaterial och sprider information för pedagoger och bibliotekarier i sitt arbete med barn och unga.

Statens medieråd tar fram material och verktyg för pedagoger och bibliotekarier riktat mot högstadium och gymnasium, men det används även på mellanstadiet.
– Vartannat år gör vi en kartläggning där vi tittar på barn och ungas medieanvändning, 0-18 år, och vilken attityd deras föräldrar har till sina barns medieanvändning. Bland annat ser vi att det finns skillnader mellan hur pojkar och flickor använder medier, men också att medieanvändningen alltjämt går nedåt i åldrarna. Därför är det viktigt att vi har material som är anpassat för det, konstaterar Helena Dal, verksamhetsansvarig för information och vägledning på myndigheten.
Myndigheten bildades 2011 och är därmed en relativt ung myndighet, vars uppdrag blir allt mer angeläget i och med den digitala utvecklingen.
– Genom flera olika kanaler har vi som målsättning att öka medie- och informationskunnigheten hos pedagoger och bibliotekarier som arbetar med barn och unga. Vi får ofta förfrågningar om material från just dessa målgrupper. Myndigheten driver också kampanjen No Hate Speech Movement, där vi arbetar förebyggande mot näthat relaterat till sexism, rasism och andra former av fientlighet.

Bildanalys som metod
Huvudspåret i ett par projekt kopplat till No Hate har varit att fokusera på bilder som uttrycksmedel och bildanalys som metod. Detta har resulterat i två stora metodmaterial – ett för att arbeta förebyggande mot propaganda och informationspåverkan – och det andra för att arbeta för en ökad jämställdhet och förebygga sexism. Materialet är kopplat till kursplaner och riktas mot högstadiet och gymnasiet. Under 2019 kommer myndigheten även att lansera ett bildpedagogiskt material om bilder som funktion relaterat till Modern mytbildning.
– Syftet är att ge unga verktygen för att kunna genomskåda och reflektera över bilder och bilders makt, att identifiera vilka åsikter som representeras och vilka strukturer som förstärks. De mönster som upptäcks visar på vilka normer vi lever efter och ger en plattform för att arbeta mot ett mer jämställt samhälle. Vad gäller propaganda handlar det mycket om ren och skär informationspåverkan som utgår från en viss dramaturgi och narratologi, ibland hämtad från spelvärlden.

Klicka här för att läsa mer om Nohate

MIK för mig
Utöver No Hate har myndigheten lanserat ett stort medie- och informationskunnighetsmaterial, MIK för mig, som är utformat som lektioner med ett omfattande antal övningar, filmer och poddar som är relaterade till demokrati, vinklade budskap och våra relationer på nätet.
– Här finns även lektioner om dold annonsering, reklam och upphovsrätt. Materialet är relaterat till kurs- och läroplan, så att man som pedagog ska kunna knyta an till olika ämnen och sätta dem i en kontext.
Ett annat delprojekt inom No Hate har varit att ta fram ett diskussionsunderlag för olika problem som unga kan råka ut för på nätet gällande juridiska aspekter – vad som är lagligt respektive olagligt. Detta finns samlat i 11 voddar – filmatiserade poddar – om juridik på nätet.
– Vi har intervjuat Mårten Schultz, professor i civilrätt, och forskare och lärare vid Stockholms universitet. Voddarna handlar om vad man har för rättigheter och skyldigheter på nätet och tar avstamp i konkreta problem som elever kan stöta på, exempelvis falska nyheter, smygfilmning, mobbning utanför skolan, kontokapning och mycket mer.

Klicka här för att läsa mer om ”MIK för mig”

Det behövs en samsyn
Myndigheten har även släppt elva snabbguider om olika sociala medier, ”Digitala medier på föräldriska”, inom ramen för No Hate-uppdraget. Syftet med dessa är att föräldrar ska få lära sig mer om ungas digitala vardag.
– Vår ingång när vi gör material är att stärka unga. Medier är närvarande dygnet runt, så det som händer innanför skolan händer också utanför. Därför är det viktigt att vi rustar även föräldrar, så att det finns en samsyn både i skolan och på hemmaplan. Tanken med detta material är att det ska stärka skolan i att även erbjuda material för föräldrar. Föräldrar är betydelsefulla för att ge vägledning för de unga i användandet av de olika plattformarna, avslutar Helena.

Statens medieråd
Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga, samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.
statensmedierad.se/nohate
statensmedierad.se/larommedier/mikformigdigitalutbildning