Presentation

Unik modell ger trygghet och kvalitet

Publicerad 13 februari 2019

Ranja Shamoun, ämneslärare i NO, matematik och teknik i årskurs sex på Blombackaskolan och Sara Issa, klasslärare i årskurs tre på Fornbackaskolan i Södertälje. Foto: Ulrich Schulte
Ranja Shamoun, ämneslärare i NO, matematik och teknik i årskurs sex på Blombackaskolan och Sara Issa, klasslärare i årskurs tre på Fornbackaskolan i Södertälje. Foto: Ulrich Schulte
För lärarna Sara Issa och Ranja Shamoun var det självklart att välja att arbeta i Södertälje där de vet att det finns stora utvecklingsmöjligheter.
Här får de jobba fokuserat med kvalitet i undervisningen, med starkt kollegialt stöd och i en miljö där de verkligen kan utvecklas och göra skillnad för eleverna.

Sara, som har arbetat som lågstadielärare i åtta år, arbetade efter sin examen i ett år i en annan kommun. Men hon kände starkt att hon ville till Södertälje och allra helst till Fornbackaskolan där hon själv gick som barn och tonåring. På den tiden var det en 1-9-skola, idag är skolan en mångkulturell f-6-grundskola och grundsärskola.
– Jag trivdes så bra som elev och har väldigt fina minnen härifrån. Det är fantastiskt att få komma tillbaka i rollen som lärare. Här i Södertälje får jag möjlighet att göra skillnad och påverka. Det gör att jag växer i min lärarroll, säger Sara, som är klasslärare i årskurs tre.
Ranja blev färdig lärare för snart 2 år sedan och har sedan dess arbetat i kommunen. Idag är hon ämneslärare i NO, matematik, och teknik i årskurs sex på Blombackaskolan.
– Det är så roligt, lärorikt och givande att arbeta här, i en väldigt stöttande kultur, med stor mångfald och enormt stark sammanhållning inom och mellan skolor. Det är lätt att trivas och man utvecklas verkligen, säger hon.

Kvalitet röd tråd
Båda lyfter fram att det som utmärker skolan i Södertälje är ett väldigt tydligt fokus på kvalitet i undervisningen. Det löper som en röd tråd genom hela verksamheten och är handfast och konkret. Allt arbete syftar till att stärka resultaten, som också har förbättrats kontinuerligt under åtta år i rad. Det ger trygghet och stabilitet.
En del av detta är en stark tonvikt på kollegialt lärande. Lärare hjälps åt och stöttar varandra och ett viktigt led är utvecklingslärare. Dessa observerar, filmar och deltar i undervisningen under ett antal månader på varje skola för att tillsammans med den ordinarie personalen reflektera över vilka områden som kan förbättras. Utvecklingslärarna arbetar roterande på de olika skolorna utifrån deras specifika behov. Sedan tar förstelärare och skolledning över handledningen, så att man inte tappar ny kunskap och så att alla kan ta del av den.
– Utvecklingslärare är ett otroligt bra stöd som verkligen hjälper oss i professionen. Vi förväntas hålla hög kvalitet på våra lektioner och eftersom det finns en tydlig linje för vad man ska uppnå är det också ett viktigt verktyg för att skapa likvärdighet mellan skolor. Det är en ovanlig modell som verkligen fungerar, menar Ranja.

Rättning av nationella prov
Ett annat område där Södertälje ligger långt fram är sambedömning av nationella prov. Alla lågstadielärare i kommunen träffas för att gemensamt rätta de nationella proven som ges i årskurs tre, och ingen rättar sina egna elevers. De prov som är svårbedömda läggs i en särskild hög, så att man tillsammans kan gå igenom dem mer djupgående.
– Det är en garanti för en likvärdig bedömning. Dessutom är det väldigt inspirerande, kul och lärorikt och något som vi alla ser fram emot. Inte minst för nya lärare är det fantastiskt värdefullt, berättar Sara.
Kompetensutvecklingsdagar hålls regelbundet, både på de enskilda skolorna och gemensamt för hela kommunen, och är en viktig del av det kollegiala lärandet. De är ordnade som workshops snarare än föreläsningar, för att skapa så mycket delaktighet och gemenskap som möjligt. Sara och Ranja vill också lyfta fram att det satsas mycket på ett gott ledarskap, något som gagnar alla i skolan.
– Rektorer får stöd att prioritera och lägga fokus på rätt saker. De är väldigt närvarande i verksamheten på skolan och det är öppna dörrar. Alla är med och arbetar mot samma mål, vilket underlättar vårt jobb som lärare mycket, säger Sara.
Sara och Ranja menar att Södertälje är en förebild när det gäller arbetet för en högkvalitativ, likvärdig skola och att modellen är unik.
– Lärare kan känna sig väldigt ensamma och utsatta. Men med den modell vi har skapas en väldigt stark gemenskap mellan alla oss som arbetar i skolan, oavsett vilken roll man har. Det skapar lugn, trygghet och stabilitet för såväl lärare som elever. Här behöver man aldrig byta jobb för att utvecklas som lärare.

Jobba hos oss i Södertälje! Läs mer och ansök här! (Använd filter: Pedagogiskt arbete)

Södertälje kommun
Södertälje har 19 kommunala grundskolor samt fyra grundsärskolor. Alla förskolor och skolor har en gemensam modell för det systematiska kvalitetsarbetet, som utgår från aktuell forskning om vilka faktorer som skapar framgångsrika skolor.
För dig som är grundskollärare finns många spännande karriärmöjligheter i en kommun där alla omfattas av en stark gemenskap och strävar mot samma mål.
www.sodertalje.se/jobbigrundskolan